Hoppa till huvudinnehållet

LS1480 Japankunskap och grundläggande japanska för ingenjörer 7,5 hp

Obs: LS1480 ersätts från hösten 2021 av LS1481

Välkommen till LS1480 Japankunskap och grundläggande japanska för ingenjörer.

Under kursens gång lär vi oss Japans historia, religioner, politik och olika kulturella företeelser samt grundläggande kunskaper om japanska språket.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan LS1480 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Realia
Momentet ger en översiktlig bild av hur det moderna Japan har vuxit fram genom samspelet mellan inhemska traditioner och moderna institutioner. Dagens japanska samhälle synas ur ekonomiska, politiska, kulturella, tekniska och idémässiga synvinklar.

Språk
Språkstruktur: Genomgång av uttal. Grundläggande och frekventa satsmönster samt ett urval relevanta uttryck
Skrift: Genomgång av kana-skriften
Orientering om tillkomsten av kanji samt de viktigaste principerna för dess uppbyggnad och användning. Aktiv inlärning av 50 kanji-tecken
Språket i bruk: Orientering om historiska, sociala och andra konventioner för språkbruket (uppbyggnad av det moderna ordförrådet samt företeelser som artighetsspråk, manligt/kvinnligt, tystnad, kroppsspråk, mm)

Lärandemål

Lärandemålen för kursens språkdel ligger huvudsakligen på nivå A1 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

Realia
• på svenska redogöra för viktiga fakta om Japan och söka information rörande Japans historia, samhälle, geografi, kultur, språk och tekniska utveckling
• hitta och redovisa fakta om relevanta japanska företeelser

Språk
• känna till uppbyggnaden av det japanskt skriftspråket, helt behärska hiragana samt kunna identifiera katakana
• känna till det japanska språkets särart i fråga om grammatik och socialt språkbruk
• kunna presentera sig och andra på mycket elementär japanska.
• översätta mycket enkla meningar från japanska till svenska och omvänt
• behärska de vanligaste hälsningsfraserna och föra mycket enkla vardagliga samtal

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Sökande till kursen ska inte ha förkunskaper i japanska.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande Examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Yoko Takau Drobin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS1480

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd