Hoppa till huvudinnehållet

LS1482 Japanska A1 för ingenjörer 7,5 hp

Obs: LS1482 ersätts från hösten 2021 av LS1483

Välkommen till fortsättningskursen A1 i japanska för ingenjörer.

Under kursens gång lär vi oss praktiska uttryck i japanska med verb och adjektiv. Vi tränar mycket med hörförståelse och presentation.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan LS1482 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Övningar i att uppfatta japanska och föra egna samtal i enkla vardagliga situationer. Uttalsövningar. Grammatik- och ordförrådsövningar. Aktiv inlärning av ca. 100 kanji-tecken. Inlärning av katakana. Översättningsövning av enkla vardagliga texter från japanska till svenska och omvänt. Skrivövningar, bl.a. brev och enkla dagboksanteckningar. Realiainslag om Japan, japansk kultur, samhälle och teknisk utveckling.

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå A1 med vissa inslag på nivå A2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

• använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer

• förstå och redogöra (på svenska) för information från olika elementära texter

• hålla ett kortare, individuellt utarbetat framförande på målspråket

• använda kanji-lexikon på engelska för att kunna söka okända kinesiska tecken

• översätta enkla meningar från japanska till svenska och omvänt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Genomgången och godkänd Japankunskap och grundläggande japanska för ingenjörer, motsvarande äldre kurs, eller motsvarande kunskaper visade genom ett obligatoriskt placeringstest gjort före kursval.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.
Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända

75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS1482

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd