Hoppa till huvudinnehållet

LS1532 Svenska B1/B2 för ingenjörer 7,5 hp

På den här kursen får du:

 • öva dig på att förstå och uttrycka dig på svenska i olika situationer, både informella och formella.
 • lära dig mer om den svenska arbetsmarknaden och öva dig på att presentera dig själv, din utbildning och ditt framtida yrke i formella situationer.
 • öva dig på att prata om klimat och hållbar utveckling på svenska.
 • läsa och lyssna på nyheter på svenska.
 • läsa en svensk skönlitterär text och se svenska filmer och tv-program
 • lära dig mer om det svenska samhället, svenska traditioner och Sveriges historia.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Intensiv aug programstuderande

Anmälningskod

40002

Rubriker med innehåll från kursplan LS1532 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Övningar i att förstå och uttrycka sig på mer nyanserad svenska. Övningar i muntlig kommunikation och muntliga presentationer. Läsning av autentiska texter som rör samhälle, arbetsliv och teknik. Skrivning av texter om varierande ämnen inom sina intresseområden.

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå B1 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

Hörförståelse
1. Förstå innehållet i tydligt standardtal om ämnen som exempelvis arbetsliv och teknik
2. Förstå samtal och längre muntliga framställningar såsom en enklare argumentation om kända ämnen, om språket inte är alltför formellt och avancerat

Läsförståelse
3. Förstå autentiska texter skrivna på högfrekvent språk som rör samhälle, arbetsliv och teknik

Muntlig interaktion
4. Samtala och argumentera på ett informellt sätt om ämnen med anknytning till vardagslivet, aktuella händelser och arbetslivet eller av personligt intresse

Muntlig produktion
5. Återberätta händelseförlopp och beskriva intryck och erfarenheter som rör vardagsliv och personliga intresseområden

Skriftlig produktion
6. Skriva texter om varierande ämnen inom sina intresseområden och framhäva den personliga innebörden av händelser och erfarenheter

Språksystem

7. tillämpa för nivån adekvat fonetisk/ortografisk, morfologisk, syntaktisk och lexikal kunskap i det svenska språket

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Genomgången och godkänd Svenska B1 för ingenjörer, motsvarande äldre kurs, eller motsvarande kunskaper visade genom ett obligatoriskt placeringstest gjort före kursval.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LEX1 - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd