Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS1564 Skriftlig kommunikation på arbetsplatsen för dig med svenska som andraspråk 3,0 hp

Kursen tar upp svenskans struktur och lexikon samt svenska skrivregler med fokus på arbetsrelaterade texter.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 fristående studerande

Anmälningskod

10196

Rubriker med innehåll från kursplan LS1564 (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  • Teoretiska genomgångar och praktiska övningar i svensk språkstruktur och svenska skrivregler.
  • Övningar med fokus på ordförråd, fraser och stilnivåer för formella dokument, e-post och annan skriftlig arbetsrelaterad kommunikation.

Lärandemål

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att skriva arbetsrelaterade texter genom fördjupade kunskaper om svenska skrivregler samt det svenska språkets struktur och lexikon.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

1. Identifiera skillnaden mellan informell och formell skriftlig kommunikation.

2. Redogöra för och applicera svenska skrivregler.

3. Producera egna texter anpassade efter målgrupp och syfte.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Endast Grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Viktor Englund (vengl@kth.se)