Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS1600 Interkulturell kompetens 4,5 hp

Den här kursen är utformad för att förbättra din förmåga att kommunicera och arbeta effektivt över kulturella gränser - en kritisk färdighet i dagens globaliserade ingenjörslandskap. Kursen kommer att hjälpa dig att fördjupa din förståelse för kulturell mångfald och internationellt samarbete. Genom att kombinera teoretisk kunskap med praktisk tillämpning lär du dig att navigera och utnyttja komplexiteten i interkulturella interaktioner. Kursen är utformad för att förstärka din personliga och professionella utveckling och utrusta dig med den interkulturella kompetens som behövs för att framgångsrikt arbete i team och projekt.

Den här kursen är första steget i KTH:s Certifikat för global kompetens (CGC). Det andra steget är utbytesstudier eller liknande, och den tredje och sista består av kursen LS2600 Global kompetens. För dig som redan gjort ett utbyte, eller inte planerar att studera utomlands, men vill öka din globala kompetens, går det bra att läsa bara den här kursen, som kan läsas inom ramen för valfria poäng och är valbar för alla studenter.

För att erhålla certifikatet måste kursen vara avklarad före utbytesstudiernas början, men kursen går annars att läsa när som helst under utbildningen, för samtliga studenter på KTH. 

Internationella studenter som vill erhålla certifikatet kan läsa den här kursen i början av sin tid i Sverige och sedan fortsätta med den andra kursen, räknande tiden i Sverige som motsvarande utbytesstudierna de svenska studenterna ska göra mellan kurserna.

För mer information, se: www.kth.se/globalcompetence

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LS1600 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen förmedlar utifrån konkreta exempel och problembaserat induktivt lärande de teoretiska modeller som behövs för effektiv reflektion och analys av interkulturella situationer, kommunikation och lagarbete.

Den ger studenten tillfälle att tillsammans med andra lära in och öva olika praktiska metoder för att arbeta konstruktivt, kreativt och etiskt med personlig och kulturell variation och mångfald, samt för att kunna hantera kritiska interkulturella situationer.

Kursen bidrar till ökad självmedvetenhet och insikt i viktiga frågor som exempelvis identitet, stereotyper, normer och handlingsmönster.

Vi kommer under kursen att undersöka vilka för studentens specifika yrkesgrupp relevanta roller och förväntningar som kan finns i olika länder, företag och arbetsplatser, samt diskutera vilka konsekvenserdetta kan få vid exempelvis multidisciplinära och internationella projektarbeten.

Vi diskuterar hur interkulturell kompetens länkar till värdegrunder för KTH:s, andra universitets och organisationers värdegrunder,tillglobalt medborgarskap och till hållbar utveckling.

Kursen tar även upp emotionella aspekter av internationellt lagarbete, utlandsvistelser, utlandsstationering och återkomst till hemlandet.

Dokumentation, reflektion och redovisning av interkulturella erfarenheter och lärande tas upp både somett steg i arbetet mot självständig vidareutveckling och som direkt kopplat till framtida anställningsbarhet

Kursen ges på engelska och drar medvetet nytta av det faktum att KTH har studenter med olika bakgrunder på samtliga nivåer.

Lärandemål

Efter godkändkurs förväntas du som student kunna:

• Redovisa en erfarenhetsgrundad förståelse av hur personlig och kulturell variation och mångfald påverkar förståelse, känslor, beslutsfattande, kommunikation och lagarbete.

• Problematisera egna och andras beskrivningar av kultur och identifikationer baserade på exempelvis kön, nationalitet, etnicitet, klass, ålder, språk och yrke.

• Ge personliga exempel på kunskap, färdigheter och förhållningssätt som stödjer och utvecklar interkulturell kompetens.

• Använda enkla och effektiva metoder för att observera, analysera och arbeta konstruktivt, kreativt och etiskt med personlig och kulturell variation.

• Reflektera konstruktivt och lösningsorienterat kring kritiska interkulturella situationer.

• Systematiskt dokumentera, reflektera över och redovisa interkulturella erfarenheter och lärande.

• Redovisa en personlig och i självinsikt grundad handlingsplan för ditt fortsatta arbete mot ökad interkulturell kompetens.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LEXA - Löpande examination, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Löpande examination.

Om särskilda skäl finns kan annan examinationsform användas.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

LS2600 Global kompetens

Kontaktperson

Björn Kjellgren (bjoern@kth.se)

Övrig information

Kursen är första steget i KTH:s Certifikat för global kompetens (CGC). Det andra steget är utbytesstudier, utlandspraktik eller Minor Field Studies, och den tredje och sista består av kursen LS2600 Global kompetens. För att erhålla certifikatet måste kursen vara avklarad före utbytesstudiernas början, men den går annars att läsa när som helst under utbildningen, för samtliga studenter på KTH. 

Internationella studenter som vill erhålla certifikatet kan läsa den här kursen i början av sin tid i Sverige och sedan fortsätta med den andra kursen, räknande tiden i Sverige som motsvarande utbytesstudierna de svenska studenterna ska göra mellan kurserna.

För mer information, se: www.kth.se/globalcompetence