Hoppa till huvudinnehållet

LS1709 Arbetslivsprojekt II 15,0 hp

Det här är en kurs speciellt framtagen för de två kompletterande utbildningarna för arkitekter och ingenjörer med utländsk utbildning (KUAUT & KUIUT).

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LS1709 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av genomförandet av ett projekt i den egna ämneskontexten med tillhörande dokumentation och presentation. Det innebär att välja, analysera och bearbeta ett komplext problem med yrkesspecifika metoder och verktyg, samt att redovisa detta arbete på ett professionellt sätt. Därutöver tillkommer handledning och informella diskussioner med lärare och yrkesverksamma. Studenten kommer under kursen att få visa prov på förmågan att metodiskt genomföra projekt samt reflektera över kunskaper och färdigheter relaterade till den egna yrkesverksamheten.

Lärandemål

Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att hantera faktiska problem och uppgifter inom det egna yrkesområdet.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

• angripa komplexa och delvis ofullständigt formulerade problem

• effektivt använda sig av tillgängliga yrkesspecifika metoder och verktyg för att planera, genomföra och avsluta ett projektarbete

• på ett professionellt sätt presentera ett projektarbete muntligt, skriftligt och grafiskt

• med välutvecklade och välunderbyggda resonemang redogöra för framgångsfaktorer och hinder i ett projektarbete

• reflektera över och utvärdera såväl tekniska lösningar som eget och andras arbete.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PROA - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS1709

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd