LS2426 Tyska B2 för ingenjörer 7,5 hp

German B2 for Engineers

Kursen är för dig som vill utveckla eller bibehålla dina goda kunskaper och färdigheter innan eller efter en studie- eller praktiktid i ett tyskatalande land. Du kommer även att få möjlighet att reflektera över språkets användning i olika sammanhang, såväl muntligt som skriftligt.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Övningar i olika situationer som kräver ett nyanserat språkbruk (t.ex. presentationer, samtal, diskussioner). Analyser av tekniska och vetenskapliga texter inom olika fackområden (t.ex. hållbar utveckling, teknologiska genombrott). Skriftlig produktion (t. ex. sammanfattningar, kommentarer, korrespondens).

Lärandemål *

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivåerna B2/C1 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

Generellt mål
Särskilja stilnivåer (vardagligt och formellt språk) och anpassa sitt språkbruk efter situationen (B2/C1)

Hörförståelse
• förstå längre muntliga framställningar på ett formellt och avancerat språk inom allmänna
ämnesområden och kända fackämnen (B2/C1)

Läsförståelse
• redogöra för längre texter inom specialiserade områden (B2/C1)

Muntlig interaktion och produktion
• ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och argumentera för sina åsikter om välkända
ämnen (B2)
• ge en individuellt utarbetad presentation av fackspråklig karaktär på ett nyanserat språk (B2)

Skriftlig produktion
• författa olika texttyper av allmän och fackspråklig karaktär (B2)

Kursupplägg

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på tyska.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Tre års akademiska studier. Genomgången och godkänd Tyska B1 för ingenjörer för ingenjörer, motsvarande äldre kurs, eller motsvarande kunskaper visade genom ett obligatoriskt placeringstest.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas före kursstart
Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Kristina Knauff

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS2426

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kristina Knauff (knauff@kth.se)