Hoppa till huvudinnehållet

LS2542 Svenska B2 för ingenjörer 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan LS2542 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Diskussioner, hörförståelse. Övningar i mer nyanserat språkbruk. Utredande texter och rapporter. Förhållandet mellan olika stilnivåer, fackspråk och standardspråk uppmärksammas. Diskussioner kring autentiskt material för att öka förståelsen för aktuella teman inom teknik och naturvetenskap (t. ex. forskningsetik, hållbar utveckling, teknologiska genombrott).

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

Hörförståelse
1. Förstå samtal och längre muntliga framställningar om kända ämnen, även på ett mer formellt och avancerat språk
2. Följa en argumentation under förutsättning att ämnet är bekant

Läsförståelse
3. Förstå och kunna redovisa innehållet i autentiska texter inom olika områden, såsom samhälle och vetenskap, även argumenterande sådana

Muntlig produktion
4. Relativt klart och detaljerat beskriva förhållanden inom bekanta områden
5. Förklara en ståndpunkt och ange för- och nackdelar med olika alternativ

Samtal och muntlig interaktion
6. Delta i diskussioner med anknytning till studier, samhälle och vetenskap
7. Ta aktiv del i diskussioner och kunna klargöra sina åsikter inom välkända ämnen

Skriftlig produktion
8. Sammanställa argument ur olika källor samt skriva utredande texter och rapporter

Språksystem

9. Tillämpa för nivån adekvat fonetisk/ortografisk, morfologisk, syntaktisk och lexikal kunskap i det svenska språket

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande högskolebehörighet. Genomgången och godkänd Svenska B1/B2 för ingenjörer, motsvarande äldre kurs, eller motsvarande kunskaper visade genom ett obligatoriskt placeringstest gjort före kursval.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LEX1 - Löpande examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LS2542

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd