Hoppa till huvudinnehållet

LT1015 Planering, bedömning och betygssättning 6,0 hp

Kursen ger en överblick över planering, bedömning och betygsättning utifrån styrdokument.  I kursen studeras klassrumsbedömning och betygsättning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Planering av undervisning och utformning av olika former av bedömning behandlas. Under kursen granskas olika bedömningsformer och olika syften med bedömningar diskuteras. Summativ och formativ bedöming som verktyg i undervisning diskuteras. Kursen behandlar även de utmaningar en lärare ställs inför när det gäller att vid bedömning och betygsättning vara rättvis och saklig, bl.a. med avseende på elevers klass, genus och etnicitet. Dokumentation av elevers kunskapsutveckling, värdering av bedömingsunderlag samt sammanvägning till betyg granskas och diskuteras.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan LT1015 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger  en överblick  över planering,  bedömning  och  betygsättning  utifrån  skolan  styrdokument.   I kursen studeras  klassrumsbedömning  och  betygsättning  utifrån  ett  vetenskapligt  förhållningssätt. Planering  av undervisning  och  utformning  av  olika  former av  bedömning  behandlas.  Under  kursen granskas  olika  bedömningsformer  och  olika syften med  bedömningar diskuteras.  Summativ  och formativ  bedömning  som  verktyg  i  undervisning  diskuteras. Kursen  behandlar även de utmaningar  en lärare ställs inför när  det  gäller att  vid  bedömning  och  betygsättning  vara  rättvis och  saklig. Dokumentation av  elevers  kunskapsutveckling,  värdering  av  bedömningsunderlag  samt sammanvägning  till  betyg  granskas  och  diskuteras 

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

1. Använda relevanta styrdokument  för att  planera undervisning  och  utforma bedömning  som främjar  elevers  lärande

2. Förklara  principer för  kunskaps-  och  målrelaterad  bedömning 

3. Redogöra för  bedömningars  olika syften  och  lärarens formella bedömningsuppdrag 

4. Kritiskt  granska olika  bedömningsformer  samt reflektera över deras konsekvenser för lärande 

5. Reflektera över olika sätt  att  använda formativ  bedömning  för att  stödja elevers lärande samt som ett  verktyg för att  utvärdera undervisningen 

6. Diskutera rättssäkerhet  och  likvärdighet  samt etiska aspekter i  samband  med lärares arbete med bedömning  och  betygsättning 

7. Redogöra för olika sätt  att  dokumentera elevers  kunskapsutveckling  och  reflektera  över dess användbarhet  vid  betygsättning 

8. Resonera om  hur  man  kan väga samman elevers  kunskaper till  betyg  på  ett  tillförlitligt sätt 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift om planering och bedömning, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • PRO1 - Projektarbete om planering och bedömning, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt på alla i kursen ingående moment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Helena Isaksson Persson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb LT1015

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Helena Isaksson Persson