Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LT1047 Rymden och hållbar utveckling 3,0 hp

Digital fortbildningskurs för lärare och lärarstudenter. I samarbete med ESERO Sverige, www.esero.se. 

Vidareutbildningskurs online för lärare eller lärarstudenter som undervisar inom STEM-ämnen. Kursen innehåller tre områden: 1. Föreläsningar om rymd och hållbarhet inom STEM- ämnena. 2. Övningar och seminarier om hur man undervisar för hållbar utveckling 3. Ett rymdrelaterat projekt som du väljer utifrån ämne och årskurs som syftar till praktisk undervisning med din elevgrupp

 

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 fristående studerande

Målgrupp

Aktiva lärare samt lärarstudenter

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P1 (1,5 hp), P2 (1,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

10%

Undervisningsform

Distans Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

15 - 20

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 fristående studerande

Anmälningskod

10203

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 fristående studerande

Kontaktperson

Cecilia Kozma(kozma@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LT1047 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

I denna vidareutbildningskurs blir rymden en plats för inspiration och framtidsdrömmar och ett vardagligt faktum i det moderna livet. Studenten får träffa rymdexperter, forskare och astronauter, samt pröva på att använda verkliga rymddata och tillämpa verkliga vetenskapliga metoder. Fakta och diskussioner om hur FN:s olika globala hållbarhetsmål kan uppnås, samt didaktik för undervisning om detta behandlas.

Du som deltagande lärare uppmuntras att använda rymdrelaterade teman och den genuina fascination som ungdomar känner för rymden för att förbättra skolelevernas kompetens i STEM-relaterade ämnen när du genomför ett praktiskt projekt med dina elever.

Kursen innehåller bland annat:

 • Föreläsningar från forskare med koppling till rymd och hållbar utveckling samt personer från ESERO Sveriges nätverk

-      Seminarier och diskussioner om rymden och hållbar utveckling

 • Utveckling av en översiktlig planering av en serie lektioner som handlar om hållbar utveckling med rymden som tema. Lektionerna kan planeras inom valfri STEM-kurs eller som ett ämnesövergripande samarbete inom ungdomsskolan.
 • En uppgift kopplad till ESERO:s skolprojekt Klimatdetektiverna och Cities in space

Kursinnehåll

Rymdrelaterad naturvetenskap och teknik som kan användas för undervisning för hållbar utveckling exempelvis satellitdata, jordobservationer, miljöteknik. Teknik och naturvetenskap som kan användas inom områden som hållbara rymdstäder eller rymdstationer; odlingsteknik, reningsteknik och materiallära. Didaktiska aspekter för ämnesövergripande undervisning inom rymd och hållbarhet, speciellt hur man tar upp samhällsfrågor och låter elever ta ställning utifrån komplexa situationer.

Lärandemål

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas kompetens inom pedagogik och didaktik för att undervisa inom rymd och hållbar utveckling inom (sienceSTEM-ämnen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp och företeelser inom området rymd och hållbar utveckling,
 • diskutera aktuella samhällsfrågor där rymd och hållbar utveckling har stor betydelse, och hur detta kan introduceras för elever,
 • redogöra för och problematisera generella didaktiska aspekter inom STEM-ämnen,
 • orientera sig i aktuell praxis och didaktisk forskning inom grundläggande STEM-undervisning med rymdtema
 • analysera relevanta kurs- och ämnesplaner för att identifiera moment och innehåll där hållbar utveckling och rymden kan användas
 • planera och utvärdera undervisning för elever med hållbar utveckling och med ett rymdtema inom ett eller flera STEM-ämnen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Cecilia Kozma(kozma@kth.se)