Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LT2046 Utvecklingsarbete inom teknikens ämnesdidaktik 7,5 hp

Genom ett utvecklingsprojekt får studenten möjlighet att fördjupa sig inom någon del av teknikens didaktik. Arbetet utförs under handledning, men kräver självständighet och egna initiativ. Projektet får utföras i anslutning till en VFU-period och/eller i samarbete med VFU­skolan. Målet är att studenten i framtiden ska kunna arbeta aktivt med undervisnings- och skolutveckling på ett strukturerat sätt, självständigt och tillsammans med andra.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 KPUFU programstuderande

Målgrupp

Ingen information tillagd

Del av program

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade, åk 1, Obligatorisk

Perioder

P1 (4,0 hp), P2 (3,5 hp)

Varaktighet

2024-08-26
2025-01-13

Studietakt

25%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

10 - 25

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 KPUFU programstuderande

Anmälningskod

40014

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 KPUFU programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan LT2046 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Genom ett teknikdidaktiskt utvecklingsarbete ges studenten möjlighet att tillämpa sina ämnesdidaktiska kunskaper för att utveckla undervisningen inom någon del av grund- eller gymnasieskolans teknikämnen. Arbetet kan behandla exempelvis (men inte nödvändigtvis begränsat till) undervisningsplanering, läromedelsval, tillgänglighet, kompetensutveckling och fortbildning samt formativ och summativ bedömning, Temat får gärna knyta an till studentens tidigare forsknings­område och/eller verksamheten på VFU-skolan. Arbetet börjar före och avslutas efter en VFU-period. Studenterna har därigenom möjlighet att samla data eller pröva idéer under VFU.

Kursen ska stärka studentens möjlighet att självständigt och tillsammans med andra utveckla undervisningen i teknik. Arbetet dokumenteras genom en skriftlig rapport. Därutöver kan sådant som lektionsplaneringar, artefakter, undervisningsmaterial m.m. ingå. Arbetet utförs med stöd av en handledare.

Lärandemål

1. Utifrån vetenskaplig kunskap, beprövad erfarenhet och gällande styrdokument identifiera möjliga utvecklingsområden inom teknikundervisningen

2. Planera ett utvecklingsprojekt inom teknikundervisningsområdet baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet

3. Inom givna ramar, även med begränsad information, kunna undersöka, analysera och diskutera komplexa frågeställningar, samt hantera större problem på avancerad nivå inom undervisningsområdet

4. Reflektera över, värdera och kritiskt granska egna och andras erfarenheter och vetenskapliga resultat

5. Reflektera över nyvunna kunskaper i relation till såväl läraruppdraget som tidigare utbildning och yrkeserfarenheter

6. Dokumentera och presentera sitt arbete, för given målgrupp, med högt ställda krav på struktur, formalia och språkhantering

7. Analysera sitt eget behov av ytterligare kunskap och diskutera framtida kompetensutveckling.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Godkänt betyg (lägst G resp. E) i kurserna UM7101 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning (10 hp); LT1045 Verksamhetsförlagd utbildning 1 (15 hp) samt UCG42K Teorier om lärande och individens utveckling (7,5 hp).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Projektplan, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL2 - Utvecklingsarbete, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i obligatoriska seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik och lärande

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övriga föreskrifter

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.

Kursen kan ges i samverkan med verksamma lärare i kommunala och fristående skolor.