ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp

Industrial Management, Basic Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Civilingenjörens arbete i företag är ofta tekniskt inriktat men det är viktigt att förstå företagets ekonomi för att kunna vara med och fatta beslut. För civilingenjörer i företagsledande ställning är det en förutsättning. Kursen ger baskunskaper och en bred introduktion anpassad till industriell verksamhet.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kunna redogöra för företagets roll i samhället, för olika affärskulturer och för hur företag organiseras och styrs från idé till affärsverksamhet med stöd av strategisk planering, målformulering och ekonomistyrning.

Kunna redogöra för centrala teorier inom företagsekonomi, exempelvis kostnads- & intäktsanalys, och behärska ekonomisk terminologi samt kunna använda ekonomiska modeller som produktkalkyler och investeringskalkyler.

Kunna redogöra för hur ett företags transaktioner bokförs och ur ekonomiska data kunna utföra en ekonomisk analys och ta fram en årsredovisning samt göra en skattedeklaration för ett företag.

Kunna analysera ett företags kassaflöden och finansiering samt kunna beskriva hur ett företags redovisning utförs.

Kursens huvudsakliga innehåll

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar samt ett seminarium. Exemplifieringar görs i föreläsningarna med referenser till industriella företag och produkter. Innehållet i föreläsningarna är; företagsledning, företagsstrategi, kostnads- & intäktsanalys, redovisning, marknadsföring, bokföring, produktkalkylering, finansiering, kassaflödesanalys, investeringskalkylering och ekonomistyrning.

Vid åtta tillfällen är det två timmars föreläsning som sedan följs av två timmars övning. Här löses uppgifter hämtade från industriella tillämpningar och anknyter till de teorier som behandlats i föreläsningen.

I kursen ingår en seminarieuppgift. Ur ett siffermaterial, som skulle kunna vara hämtat från ett företags ekonomiavdelning skall en företagsanalys och en årsredovisning samt en skattedeklaration göras. Siffermaterialet är unikt för varje kursdeltagare.

Behörighet

Grundläggande högskolebehörighet inkl svenska B och engelska A eller motsvarande.

Litteratur

FöretagsEkonomi 100 av Per-Hugo Skärvad & Jan Olsson, senaste upplagan.

Examination

 • TENA - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Håkan Kullvén, hakan.kullven@indek,kth.se, +46 8 790 6052

Examinator

Håkan Kullvén <hakan.kullven@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd 2007-01-01.

Ersätter 4D1400 och ME1401.

Påbyggnad

ME1005 Industriell ekonomi, fortsättningskurs.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.