ME1010 Organisation och kunskapsintensivt arbete 6,0 hp

Organization and Knowledge-Intensive Work

En tydlig trend är att industriella organisationer blir mer och mer kunskapsintensiva. Orsaker till detta är bland annat utvecklingen inom informationsteknologiområdet samt en pågående kunskapsspecialisering samt samarbete mellan olika kunskapsområden. Kursen ger teknologerna insikt och kunskap om hur man leder, organiserar och arbetar i kunskapsintensiva kontexter.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Föreläsningar kring organisation, verksamhetsledning, projektledning, hållbart arbete, gruppdynamik, team, motivationsteorier, självledarskap, kreativitet mm.

Kursen baseras på en kombination av föeläsningar om teorier och modeller, gästföreläsning från kunskapsintensiva företag, grupparbete och ett mindre intervjuprojekt med någon kunskapsarbetare. Både muntlig presentation och skriftlig rapportering görs för projektredovisningen.

Lärandemål *

Kursens övergripande mål är att teknologen ska förstå och tillägna sig perspektiv på kunskapsintensivt arbete samt förberedas inför framtida befattningar inom kunskapsintensiva branscher. Kursen ska också ge en teoretisk grund för fortsättningskurser inom organisation och ledarskap.

Efter fullgjord kurs skall studenterna:

För godkänt betyg E visa att du kan ...

1. Redogöra för vad som kännetecknar kunskapsintensivt arbete samt demonstrera kunskap om olika sätt att organisera denna slags verksamheter och relatera till omständigheter som gör dessa mer eller mindre lämpliga.

2. Kartlägga ledningsutmaningar relaterat till kunskapsintensivt arbete utifrån medarbetar- och ledningsperspektiv.

3. Redogöra för de viktigaste forskningsbaserade teorier och kunskapsområden för ledning och organisering av kunskapsintensivt arbete.

4. Genomföra ett mindre projekt med intervjuteknik samt presentera en muntlig och skriftlig framställning.

5. Få kunskap om hur man i kunskapsintensiva verksamheter kan och bör ta hänsyn till social hållbarhet.

För högre betyg A-D
Dessutom visa att du kan:

6. Analysera ledningsutmaningar relaterat till kunskapsintensivt arbete utifrån både medarbetar­- och ledningsperspektiv.

7. Beskriva och kritiskt diskutera hur man i kunskapsintensiva verksamheter kan och bör ta hänsyn till social hållbarhet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, - hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN2 - Övningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

OVN består av tre inlämningar och två salsövningar. INL består av en valfri reflektionsuppgift som om den blir godkänd kan höja betyget ett eller två steg. Obligatorisk närvaro på vissa kursmoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anna Jerbrant

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1010

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Kursen utgör en introduktion till INDEKs hela kursutbud.

Exempel på lämpliga kompletteringar är: ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs, ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt eller ME2602 Human Resource Management.

Kontaktperson

Gisela Bäcklander (gisela.backlander@indek.kth.se) eller Maria Lindhagen (maria.lindhagen@indek.kth.se)

Övrig information

Endast öppen för CDATE2.

Inga utbytesstudenter.

Ersätter 4D1097.