Hoppa till huvudinnehållet

ME117V Material i ett cirkulärt samhälle - Återvinning 1,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ME117V (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs syftar till att ge en grundläggande förståelse för återvinning, cirkulär ekonomi och dess roll i ett hållbart samhälle. Mer specifikt omfattar kursen:

-        Grunderna i cirkulär ekonomi

-        Återvinning i ett cirkulärt samhälle

-        Materialspecifika förutsättningar för återvinning

-        Öppna och slutna system för cirkularitet

-        Standarder för att främja cirkularitet

-        Jämförelse mellan olika material och system

Kursen ges online, utan schemalagda träffar, och kan följas i fri takt under en termin. Alla som deltar i kursen är inbjudna till en frivillig minikonferens under terminens andra halva med inbjudna föreläsare inom Material i ett Cirkulärt Samhälle.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

-        Förklara vad cirkulär ekonomi är samt förklara viktiga begrepp inom cirkulär ekonomi

-        Förklara hur cirkulär ekonomi förhåller sig till hållbarutveckling

-        Förklara vad återvinning är och vilken roll det har i avfallshierarkin och cirkulär ekonomi

-        Jämföra materialspecifika förutsättningar och olika system för återvinning.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Minst två års arbetslivserfarenhet eller avslutad högskoleexamen med valfri inriktning

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • TEN1 - Digital examination, 1,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME117V

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Andreas Feldmann (andreas.feldmann@indek.kth.se)