Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen Introduktion till Industriell ekonomi är den första i en serie programspecifika ämneskurser inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. KTHs civilingenjörsutbildning i Industriell ekonomi lägger stor vikt vid samspelet mellan teknisk problemlösning och ekonomiskt sammanhang. En bärande idé bakom denna första kurs liksom i hela utbildningen är att du som student ska tränas i att lösa ingenjörsmässiga problem för verksamhetsutveckling i teknikbaserade företag och organisationer.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ME1305 (HT 2015–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen Introduktion till Industriell ekonomi är den första i en serie programspecifika ämnes-kurser inom civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. Huvudsyftet med kursen är att ge en övergripande orientering om och perspektiv påämnesområdet Industriell ekonomi och organisation, samt att skapa intresse och förståelse för de fortsatta studierna inom programmet.

Kursen ger därför en överblick över och kunskap om både ämnesområdet Industriell ekonomi och organisation och om utbildningsområdet Industriell ekonomi. Utöver grundläggande introduktion till ämnesområdet Industriell ekonomi och organisation, får studenten kunskap om ingenjörsarbete inom olika branscher som är intressanta för en yrkesverksam industriell ekonom, samt till universitetsstudier. Kursen förbereder alltså teknologen för ett arbetsliv som civilingenjör inom utbildningsområdet Industriell ekonomi. Kursen ger även en introduktion till Hållbar utveckling.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

Kunskaper och förståelse

 • Överblicka och redogöra för både ämnesområdet Industriell ekonomi och organisation och utbildningsområdet Industriell ekonomi.
 • Förklara hur såväl den affärsmässiga verksamheten som ledning, organiser-ing, strategisk planering och ekonomisk styrning fungerar i ett industriföretag.
 • Förklara och tillämpa grundläggande terminologi inom ämnesområdet Industriell ekonomi och organisation.
 • Förklara, välja, upprätta, tolka och använda kalkyler som beslutsunderlag för olika situationer i ett industriföretag.
 • Förklara företagsledningens problem och hinder i förändringsarbete.
 • Ha kännedom om de vanligaste definitionerna av hållbar utveckling samt vad ämnet innehåller och hur det vanligen struktureras (t.ex. kunskap om de tre dimensionerna och vad det innebär).
 • Kunna diskutera grundläggande aspekter på hållbar utveckling inom några olika tekniska områden.

Färdigheter och förmågor

 • Redogöra för samt ha förmåga att diskutera typiska roller och arbetsuppgifter för en civilingenjör från utbildningsområdet Industriell ekonomi i typiska branscher.
 • Redogöra för samt ha förmåga att diskutera viktiga aktörer, strukturer, orga-nisation, utveckling och historik i olika branscher.
 • LM 10 Återge och beskriva resonemang och diskussioner i skriftliga rapporter, skapa presentationsmaterial och redovisa muntligt inför grupp, samt kunna utföra enklare kalkylering (t.ex. med hjälp av Excel).
 • Söka och värdera relevans i information.
 • Reflektera kring gruppdynamik och ha insikt om olika roller i en grupp för att öka förmågan att arbeta i projekt och i grupp på ett effektivt sätt.

Värderingar och förhållningssätt

 • Visa förmåga att reflektera, diskutera och argumentera kring sin roll som student, sina studier och sitt eget ansvar för läroprocessen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Enbart för studenter antagna till CINEK1

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Exakt kurslitteratur meddelas vid kursstart, men minst boken Industriell Ekonomi – metoder och verktyg, Engwall m.fl. (2014), Studentlitteratur samt under kursen eventuellt utdelat skriftligt material (t.ex. artiklar)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO2 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Anna Jerbrant

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1305

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bo Karlsson (bokarl@kth.se), 790 6052

Övrig information

Enbart öppen för studenter antagna till CINEK1.

Ej öppen för utbytesstudenter.