ME1306 Industriell projektledning för I 7,5 hp

Industrial Project Management

Projekt är i många industriella och teknikintensiva organisationer en dominerande arbetsform, med vilken man utför komplexa kundleveranser, driver forskning och utveckling, organiserar entreprenörskap, innovation och förändring. Denna kurs utgår ifrån en genomgång av den generella managementläran för att sedan fokusera på hur man kan leda och organisera framgångsrikt praktiskt projektarbete.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Projekt är en allt vanligare arbetsform inom alla samhällssektorer, avsedd och använd för hantering av uppgifter som inte kan lösas inom fasta linjeorganisationer. I praktiken kommer de flesta av dagens universitetsstudenter inom teknik och naturvetenskap att på något sätt involveras i projektbaserat arbete inom endast några år efter examen. Flera av de största arbetsgivarna för nyutexaminerade civilingenjörer har helt eller delvis övergått till att vara projektbaserade organisationer, vilket innebär att även den dagliga produktionen organiseras som projekt.

Projektet är en arbetsform som på flera sätt kompletterar och avviker ifrån klassiska former för industriell organisation, samtidigt som den är väl förankrad i såväl klassisk som nutida forskning om organisation, ledarskap och management. Ett projekt är en strukturell lösning på hantering av tillfälliga och unika uppgifter, vilket innebär ett fokus på planering och uppföljning. Men projektets ledning och styrning kräver också insikter som hämtas från den generella organisationsforskningen; insikter i personalhantering, politiska processer, företagskultur och ledarskap.

Kursen fokuserar på lednings- och arbetsformer i affärs-, utvecklings- och förändringsprojekt i industrin. Projektformen och dess användning förankras i en omfattande genomgång av centrala perspektiv i organisations-, ledarskaps- och managementforskningen. Under kursen bryts därmed den strukturella projektledningsläran mot politiska och kulturella perspektiv och praktikfall. Stor vikt läggs vid hur omvärldsbetingelserna påverkar projektledningen, liksom vid beställarrollen. Förutom en allmän orientering om den generella organisations-, ledarskaps- och managementforskningen och dagens projektledningslära går undervisningen bl. a igenom projektplaneringen, projektorganisering, ekonomistyrning, upphandling, projektledarens ledarskap samt ett antal praktikfall från projekt i olika verksamheter. Gästföreläsare med omfattande praktiska erfarenheter från projektledingsområdet medverkar som gästföreläsare.

Lärandemål *

Att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper om industriell projektledning i olika typer av industriell och teknikintensiv verksamhet. Detta förankras i ett antal dominerande perspektiv i den generella organisations-, ledarskaps- och managementforskningen. Målet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall vara väl förberedda för att medverka i industriellt projektarbete inom sina respektive teknikområden.

Efter att ha genomgått kursen skall den studerande kunna:

 • Beskriva den generella organisationslärans huvudsakliga perspektiv och utvecklingslinjer i termer av strukturella-, human resource-, politiska- samt symboliska forskningsperspektiv.

 • Redogöra för kompletterande perspektiv såsom ledarskap, genus, intersektionalitet och entreprenörskap.

 • Analysera praktiska ledningssituationer med hjälp av dessa perspektiv och visa på hur olika perspektiv leder till olika slutsatser men också kan komplettera varandra.

 • Beskriva projektet som organisationsform i relation till den generella organisationslärans perspektiv.

 • Beskriva projektledningslärans uppbyggnad som systemteoretiskt grundat kunskapsfält samt förklara fältets grundläggande begrepp

 • Beskriva innebörden av projektorganisering som perspektiv på projektarbete samt de praktiska konsekvenserna av detta perspektiv

 • Beskriva de huvudsakliga egenskaperna hos, och skillnaderna mellan, grundtyperna affärsprojekt, utvecklingsprojekt och förnyelseprojekt

 • Beskriva och formulera innebörden och genomförandet av projektbeställararbete (s.k. project governance)

 • Beskriva projektledarens arbetsroll i förhållande till andra aktörer samt dennes arbetsuppgifter från initiering till projektavslut

 • Formulera projektmål som är realistiska, lösningsneutrala och utvärderingsbara

 • Använda verktyg som WBS/PBS, OBS, Gantt-schemat och nätverksplanering m h a PERT/CPM för detaljerad tidplanering av ett projekt, och även kunna välja vilka av dessa verktyg som bör användas i en given projektsituation

 • Beskriva uppbyggnaden av företagsinterna standardiserade projekthanteringsmodeller samt de uppgifter som brukar åläggas projektkontor (project management offices)

 • Beskriv en teoretisk riskhanteringsprocess samt använda förenklade verktyg såsom Minirisk

 • Beskriva arbetsgången i projektbudgetering samt förklara användningen av resultatvärdesmetoden (Earned Value Managment)

 • Förklara relationen mellan projektorganisationer och permanenta organisationer, samt beskriva vilka lösningar som finns på de problem som är inbyggda i denna relation

 • Förklara relationen mellan projekt och deras externa omgivning och applicera en intressentanalys på ett specifikt projekt

 • Beskriva projektledarens ledarroll och de olika aspekter denne behöver lägga på sammansättningen av projektteam

 • Analysera praktiska problem m h a projektledningslärans verktyg och begrepp, samt ge rekommendationer om hur ledningen av ett projekt kan förbättras.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundläggande behörighet.

Endast för CINEK1. 

Rekommenderade förkunskaper

ME1305 Introduktion till industriell ekonomi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas i kurs-PM

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • KON1 - Kontrollskrivning, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johann Packendorff

Bo Karlsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1306

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johann Packendorff, johann.packendorff@indek.kth.se, +46 8 790 6058

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Kurs med liknande/överlappande innehåll är ME2015/ME2016.
Du kan bara läsa en av dessa kurser.

Kursen är inte öppen för utbytesstudenter.