ME1306 Industriell projektledning för I 7,5 hp

Industrial Project Management

Projekt är i många industriella och teknikintensiva organisationer en dominerande arbetsform, med vilken man utför komplexa kundleveranser, driver forskning och utveckling, organiserar entreprenörskap, innovation och förändring. Denna kurs utgår ifrån en genomgång av den generella managementläran för att sedan fokusera på hur man kan leda och organisera framgångsrikt praktiskt projektarbete.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Projekt är en allt vanligare arbetsform inom alla samhällssektorer, avsedd och använd för hantering av uppgifter som inte kan lösas inom fasta linjeorganisationer. I praktiken kommer de flesta av dagens universitetsstudenter inom teknik och naturvetenskap att på något sätt involveras i projektbaserat arbete inom endast några år efter examen. Flera av de största arbetsgivarna för nyutexaminerade civilingenjörer har helt eller delvis övergått till att vara projektbaserade organisationer, vilket innebär att även den dagliga produktionen organiseras som projekt.

Projektet är en arbetsform som på flera sätt kompletterar och avviker ifrån klassiska former för industriell organisation, samtidigt som den är väl förankrad i såväl klassisk som nutida forskning om organisation, ledarskap och management. Ett projekt är en strukturell lösning på hantering av tillfälliga och unika uppgifter, vilket innebär ett fokus på planering och uppföljning. Men projektets ledning och styrning kräver också insikter som hämtas från den generella organisationsforskningen; insikter i personalhantering, politiska processer, företagskultur och ledarskap.

Kursen fokuserar på lednings- och arbetsformer i affärs-, utvecklings- och förändringsprojekt i industrin. Projektformen och dess användning förankras i en omfattande genomgång av centrala perspektiv i organisations-, ledarskaps- och managementforskningen. Under kursen bryts därmed den strukturella projektledningsläran mot politiska och kulturella perspektiv och praktikfall. Stor vikt läggs vid hur omvärldsbetingelserna påverkar projektledningen, liksom vid beställarrollen. Förutom en allmän orientering om den generella organisations-, ledarskaps- och managementforskningen och dagens projektledningslära går undervisningen bl. a igenom projektplaneringen, projektorganisering, ekonomistyrning, upphandling, projektledarens ledarskap samt ett antal praktikfall från projekt i olika verksamheter. Gästföreläsare med omfattande praktiska erfarenheter från projektledingsområdet medverkar som gästföreläsare.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 1. Beskriva den generella organisationslärans huvudsakliga perspektiv och utvecklingslinjer i termer av strukturella-, human resource-, politiska- samt symboliska forskningsperspektiv, samt kompletterande perspektiv såsom ledarskap, genus, intersektionalitet och entreprenörskap
 2. Analysera praktiska ledningssituationer med hjälp av dessa perspektiv och visa på hur olika perspektiv leder till olika slutsatser men också kan komplettera varandra
 3. Beskriva projektledningslärans övergripande struktur som ett både praktiskt och vetenskapligt framväxande kunskapsområde vars utövare måste kunna hantera komplexa uppgifter med bäring på teknik, ekonomi, hållbarhet, etik och samhällsutveckling
 4. Formulera projektmål som är realistiska, lösningsneutrala och utvärderingsbara
 5. Formulera och analysera praktiska problem i industriellt företagande m h a projektledningslärans verktyg och teoretiska modeller, samt med hjälp av dessa verktyg och modeller ge rekommendationer om hur styrningen av ett projekt kan förberedas, genomföras och förbättras
 6. Förklara relationen mellan projektorganisationer och permanenta organisationer, samt beskriva vilka lösningar som finns på de problem som är inbyggda i denna relation 
 7. Beskriva de huvudsakliga uppgifterna och ansvarsområdena för en projektledare över projektets hela livscykel i industriella och teknikintensiva miljöer samt analysera sitt eget lärande och kunskapsutveckling i relation till detta

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Deltagit i ME1314 Introduktion till industriell ekonomi

Rekommenderade förkunskaper

Inga utöver särskild behörighet.

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • KON1 - Kontrollskrivning, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Johann Packendorff

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1306

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Se kurs- och programkatalogen.

Kontaktperson

Johann Packendorff, johann.packendorff@indek.kth.se, +46 8 790 6058

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Endast öppen för studenter antagna till civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi (CINEK).

Kurs med liknande/överlappande innehåll är ME2015/ME2016.
Du kan bara läsa en av dessa kurser.

Kursen är inte öppen för utbytesstudenter.