Hoppa till huvudinnehållet

ME1311 Finansiering 6,0 hp

Finansieringsfrågor är viktiga för alla företag och speciellt för start av nya företag, i denna kurs ges en stabil grundkunskap inom ämnet med fördjupning mot innovationsdrivna och tekniktunga företag.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2022 CINEK programstuderande

Målgrupp

Obligatorisk för CINEK3. Endast öppen för CINEK3

Del av program

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, åk 3, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, åk 3, DTOI, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, åk 3, EHUI, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, åk 3, PPUI, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi, åk 3, TMAI, Obligatorisk

Perioder

P1 (6,0 hp)

Varaktighet

2022-08-29

2022-10-28

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 10

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2022 CINEK programstuderande

Anmälningskod

51944

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2022 CINEK programstuderande

Kontaktperson

Gustav Martinsson (gustav.martinsson@indek.kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan ME1311 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper i finansiella beräkningsmetoder, samt kunskaper om centrala teorier, modeller och analysverktyg inom ämnet företagsfinansiering. Under kursens gång ges det möjlighet att tillämpa dessa verktyg i praktisk form genom löpande projektarbeten. Kursen ger också nödvändiga grundkunskaper för eventuella ytterligare studier inom finansområdet. Kursen har tydlig anknytning till entreprenörskap inom innovationstung teknikverksamhet. I kursen tas även upp hur en hållbar utveckling kan hanteras i finansieringssammanhang.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge grundkunskaper om centrala modeller och analysverktyg inom ämnet företagsfinansiering. Studenten skall efter fullgjord kurs kunna:

 1. Beskriva den finansiella marknadens organisation,
 2. beskriva, beräkna och utvärdera olika investeringars kassaflöden och de finansiella konsekvenserna av dessa investeringar,
 3. beskriva och beräkna hur företagets kapitalstruktur kan påverka företagets värde,
 4. utforma ett företags finansieringsstrategi (även med hänsyn taget till en hållbar utveckling av verksamheten inklusive miljöaspekter).

Kursen syftar även till att ge en grund för fortsatta studier inom ämnet.

Kursupplägg

Se kurs-pm

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

ME1314 Introduktion till industriell ekonomi avslutad

Rekommenderade förkunskaper

Kurser motsvarande 24 hp inom Industriell ekonomi.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Inlämningsuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO3 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO4 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME1311

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

ME2090 Finansiering, företagsvärdering  samt

ME2091 Behavioural Finance.

Kontaktperson

Gustav Martinsson (gustav.martinsson@indek.kth.se)

Övergångsbestämmelser

Studenter som inte slutfört kursen med tidigare uppsättning av examinerande moduler kommer antingen att examineras inom ramen för de nya modulerna alternativt erbjudas ersättningsuppgifter under en period om tre år.

Övrig information

Öppen endast för CINEK.

Ej öppen för utbytesstudenter.