ME2000 Forskningsmetod 3,0 hp

Research Methodology

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen består av två huvudområden: vetenskapsfilosofi och metodlära och är tänkt som en förberedelse för examensarbetet. Huvudfrågan är: Hur gör man (samhällsvetenskaplig) vetenskap?, och i kursen presenteras hur olika vetenskapsteorier som används inom samhällsvetenskaplig forskning ser på detta beroende på olika ontologiska och epistemologiska perspektiv. Både kvantitativa och kvalitativa metoder kommer att studeras men fokus ligger på kvalitativ forskning och en processuell syn från datainsamling till analys.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Industriell ekonomi
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomgången student skall studenten kunna:

1) beskriva skillnaden mellan vetenskaplig kunskap och annan kunskap

2) formulera en vetenskaplig fråga, t ex den fråga som exjobbet ska avhandla

3) välja lämplig metod för att undersöka den vetenskapliga frågan samt motivera detta val

4) beskriva olika kvalitativa och kvantitativa metoder

5) redogöra för olika ontologiska och epistemologiska synsätt

6) identifiera genus- och etikaspekter i ett examensarbete

7) använda sig av referenser i sitt skrivande och kunna källhänvisa på ett korrekt sätt

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen bedrivs i föreläsnings/seminarieform, vilket innebär att kortare föreläsningar blandas med diskussions- och skrivuppgifter. Kursen examineras genom att tre skrivuppgifter lämnas in individuellt under kursens gång.

Behörighet

M och P, med inriktning IEO, TIEOM samt TINEM.

Gäller endast de som valt IEO-inriktningen 2006-2008 samt flyttats upp till termin 7.

Gäller TIEOM-mastrar uppflyttade till termin 2.

Gäller TINEM-master antagna hösten 07 och uppflyttade till termin 3.

Litteratur

Kurslitteraturen består av tre böcker, en två obligatoriska (se nedan) och en valfri som väljs i samråd med lärare och exjobbshandledare. Litteraturen kan komma att kompletteras med någon relevant artikel.

Att utreda, forska och rapportera
av Eriksson Lars-Torsten / Wiedersheim-Paul Finn
ISBN 914708605X 2 0 0 267.00 534.00

Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap

av Gustavsson, Bernt, Skolverket, 2002

(finns tillgänglig på kursens hemsida i Bilda för inskrivna studenter)

Examination

  • LIT1 - Litteraturuppgifter/seminarier, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Litteraturuppgifter/seminarier

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Mats Engwall (matseng@kth.se)

Examinator

Mats Engwall <mats.engwall@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd 2004-10-14.

Ersätter 4D1303.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.