Hoppa till huvudinnehållet

ME2003 Forskningsmetod inom industriell ekonomi 7,5 hp

Studenter inom industriell ekonomi möter under sin karriär olika industriella situationer där kunskaper om forskningsmetod är viktiga. I utbildningen på KTH handlar det främst om olika typer av projekt och examensarbeten. I arbetslivet är metodkunnande viktigt för att till exempel kunna planera och genomföra undersökningar för att skapa tillförlitlig kunskap och underlag för industriella beslut. Det är också viktigt att kritiskt kunna bedöma och tolka andras forskningsresultat och teori inom industriell ekonomi för att omsätta dessa resultat i specifika praktiska situationer. Syftet med denna kurs är att fördjupa kunskapen om forskningsmetod, med särskilt fokus på ämnesområdet industriell Ekonomi. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan ME2003 (HT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen bygger vidare på den metodkunskap som studenten utvecklade inom ramen för sitt kandidatexamensarbete. Speciellt fokus ligger på att ge varje student omfattande kunskap om hur hen kan nyttiggöra forsknings metod och vetenskapliga resultat inom så väl akademi som industri, med särskilt fokus på teknikintensiv verksamhet. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, litteraturstudier och andra lärandeaktiviteter inom följande områden:

 • Vetenskaplig kunskap, forskningstraditioner och forskningsetik

 • Kvalitativa forskningsmetoder

 • Kvantitativa forskningsmetoder

 • Litteraturgenomgång och formulering av forskningsfrågor

 • Genomgång och kritisk granskning av vetenskapliga artiklar och andra vetenskapliga studier

 • Utveckling av förslag till en vetenskaplig studie

Lärandemål

Syftet med denna kurs är att fördjupa kunskapen om forskningsmetod, med särskilt fokus på ämnesområdet industriell ekonomi. Kursen utvecklar studentens förmåga att genomföra forskningsprojekt och vetenskapliga studier, exempelvis examensarbete på masternivå.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förklara och reflektera över vetenskaplig kunskap, olika forskningstraditioner och forskningsetik.
 • Tillämpa både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder.
 • Kritiskt granska vetenskaplig litteratur och formulera relevanta forskningsfrågor.
 • Kritiskt granska och bedöma en vetenskaplig text med avseende på dess syfte, metodologisk stringens, bidrag, praktisk användbarhet samt hur den tar hänsyn till relevanta hållbarhetsaspekter.
 • Formulera en plan för en vetenskaplig studie, inklusive välmotiverade metodval och bedömning av etiska frågeställningar och hållbarhetsaspekter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppfyller kraven för kandidatexamen

Uppnått minst 45 hp från masterprogrammet i industriell ekonomi (TINEM) eller från masterprogrammet i teknikbaserat entreprenörskap (TTBEM)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utvalda forskningsartiklar och textböcker.

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarieuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatorisk närvaro på vissa kursmoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2003

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Emrah Karakaya (emrah.karakaya@indek.kth.se)

Övrig information

Kursen endast öppen för studenter antagna till masterprogrammet i industriell ekonomi (TINEM).

Ej öppen för utbytesstudenter.

Kurs med överlappande innehåll: ME2004

Övriga föreskrifter

Kursen är endast öppen för studenter antagna till masterprogrammet i industriell ekonomi ( TINEM) och masterprogrammet teknikbaserat entreprenörskap (TTBEM)

Ej öppen för utbytesstudenter.

Kurs med överlappande innehåll: ME2004.