ME2013 Produktion: Organisation och styrning 6,0 hp

Operations Management: Organization and Control

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Produktionsledning är en central uppgift för civilingenjörer i alla branscher och samhällssektorer. Särskilt viktig är produktionsledning i företag och organisationer där själva produktionssystemet utgör en strategisk konkurrensfördel. Produktionsledning beskrivs ofta utifrån ett tekniskt perspektiv, där maskinpark, systemlayout mm behandlas utifrån vad som är tekniskt möjligt och nödvändigt. I denna kurs utgår vi dessutom ifrån ett ekonomiskt värdeskapandeperspektiv, där produktionssystemet skall utformas utifrån att bidra till mesta möjliga kundvärde. Ett tredje perspektiv i kursen är förändringsperspektivet, där produktionsledaren ses som en central förändringsagent i organisationens utveckling, vars uppgift är att bedriva ständiga förbättringar och att utveckla arbetsorganisationen.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT19.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper om produktionsledning i olika typer av industriell verksamhet. Målet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall vara väl förberedda för att medverka i industriellt produktionsledning och produktionsutveckling inom sina respektive teknikområden.

Efter att ha genomgått kursen skall den studerande kunna:

 • Beskriva varför och hur kompetens kan användas för att öka konkurrensförmågan hos moderna industriella organisationer
 • Förklara grundläggande begrepp inom ämnesområdet.
 • Beskriva vilka ekonomiska avvägningar och kompromisser som krävs i ett produktionssystem, samt vilka verktyg och modeller som kan användas i en sådan analys
 • Redogöra för Toyotamodellen och andra moderna produktionsfilosofier, samt kunna förklara hur dessa används i praktiken
 • Beskriva vilka möjligheter och hinder som kan finnas i industriellt förändringsarbete, samt ange för- och nackdelar med olika förändringsstrategier
 • Genomföra en översiktlig analys av ett enklare produktionssystem med syftet att kunna peka ut förbättringsområden i tekniskt, ekonomiskt och arbetsorganisatoriskt hänseende.

Kursens huvudsakliga innehåll

Vad innebär produktion för en marknad? Produktionens roll och relation till andra aktiviteter i företaget och mellan företag. Verksamhetsledning. Produktionens olika tekniska och organisatoriska funktioner. Produktivitet – vilken är den konkreta innebörden? Vilka ekonomiska och organisatoriska faktorer och effekter ligger i detta? Kapitalstyrning i produktionen. Datorisering i produktionen. Produktionsfunktioner, arbetsorganisation och motivation. Material- och produktionsstyrning. Rationaliseringsmönster i nutida produktions- och produktutveckling. Tjänsteproduktion. Riskhantering.

Behörighet

6 hp inom Industriell ekonomi och organisation, eller motsvarande. Dispens för studenter från Materialdesign, CMATD, som läst kursen MH1021 hösten 2009 eller 2010.

Dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kurs med liknande/överlappande innehåll är ME2013 och ME2065. Man bör bara läsa en av dem.

Litteratur

Ges under kursen. /

Provided during course.

Examination

 • SEM2 - Seminarier, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen samt tillfredsställande behandling av seminarieuppgift.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Jannis.Angelis@indek.kth.se

Examinator

Jannis Angelis <jannis.angelis@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd HT06.

Ersätter tidigare 4D1032 och 4D1038.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med VT2014.