ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects 6,0 hp

Leading Temporary Organizations and Projects

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Syftet med kursen är att utveckla avancerad djup kunskap vad gäller olika ledande former av temporära or­ganisationer, med utgångspunkt i ett flertal nutida perspektiv inom forskning om projektledning. Ledarskap i intra­organisatoriska projekt, transnationella projekt, strategiska allianser och entre­preneuriella/intrapreneuriella affärer diskuteras i termer av nutida forsk­ningsperspektiv som projektpsykologi, kritiska ledningsteorier och det nutida samhällets sociologi. Projektledning och multi-projektledning studeras också från dessa perspektiv.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att utveckla avancerad och djup kunskap om ledning av olika former av temporära organisationer, med utgångspunkt i ett stort antal nutida perspektiv formade av forskningen inom två områden: Produktionsekonomi och projektledning. Efter att ha examinerats på kursen skall studenten ha förmåga att analysera och hantera ledningsproblem inom ett stort antal olika typer av temporära organisationer. Mer specifikt innebär detta att studenten ska ha förmåga att:

 • Beskriva samband, likheter och olikheter mellan projektledning och allmän produktionsledning.
 • Beskriva, analysera och lösa ledningsproblem i olika former av distribuerade och/eller nätverksbaserade projekt.
 • Använda biblioteksdatabaser för ett kontinuerligt lärande och en utveckling inom områdena projektledning och produktionsekonomi.
 • Applicera moderna forskningsperspektiv i syfte att lösa praktiska ledningsproblem i projektbaserade verksamheter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på frågeställningar inom områdena organisation och ledarskap i en stor mängd olika typer av moderna organisationer. Ledarskap inom inter-organisatoriska projekt, transnationella projekt, strategiska allianser och entreprenöriella/intra-entreprenöriella satsningar diskuteras i ljuset av nutida forskningsperspektiv som projektpsykologi, kritisk ledningsteori och det moderna samhällets sociologi. Projektledning och multi-projektledning analyseras också från dessa perspektiv. I kursen ingår vidare en modul i vilken organisering av temporära verksamhetsställen i konstruktionsindustrin diskuteras med hänvisning till ”temporiseringen” av ekonomin. Kursen förbereder för ledningsuppgifter i projektområdet som t.ex. personalansvar (HRM). Ledande forskare och praktiker inom området deltar som lärare och gäster.

Behörighet

Grundkurs i industriell ekonomi, 6,0 hp och gärna någon grundkurs i projektledning och eller produktion, 5,0 hp. Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande. 

Litteratur

Presenteras vid kursens start.

Examination

 • SEM1 - Seminar, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Examination, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En omfattande skriven tenta, utdelade skriftliga arbetsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Johann Packendorff, johann.packendorff@indek.kth.se, +46 8 790 60 58

Examinator

Johann Packendorff <johann.packendorff@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd VT07.

Ersätter 4D1404 och ME2406

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.