ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects 6,0 hp

Leading Temporary Organizations and Projects

Syftet med kursen är att utveckla avancerad djup kunskap vad gäller olika ledande former av temporära or­ganisationer, med utgångspunkt i ett flertal nutida perspektiv inom forskning om projektledning. Ledarskap i intra­organisatoriska projekt, transnationella projekt, strategiska allianser och entre­preneuriella/intrapreneuriella affärer diskuteras i termer av nutida forsk­ningsperspektiv som projektpsykologi, kritiska ledningsteorier och det nutida samhällets sociologi. Projektledning och multi-projektledning studeras också från dessa perspektiv.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen fokuserar på frågeställningar inom områdena organisation och ledarskap i en stor mängd olika typer av moderna organisationer. Ledarskap inom inter-organisatoriska projekt, transnationella projekt, strategiska allianser och entreprenöriella/intra-entreprenöriella satsningar diskuteras i ljuset av nutida forskningsperspektiv som projektpsykologi, kritisk ledningsteori och det moderna samhällets sociologi. Projektledning och multi-projektledning analyseras också från dessa perspektiv. I kursen ingår vidare en modul i vilken organisering av temporära verksamhetsställen i konstruktionsindustrin diskuteras med hänvisning till ”temporiseringen” av ekonomin. Kursen förbereder för ledningsuppgifter i projektområdet som t.ex. personalansvar (HRM). Ledande forskare och praktiker inom området deltar som lärare och gäster.

Lärandemål *

Kursens mål är att utveckla avancerad och djup kunskap om ledning av olika former av temporära organisationer, med utgångspunkt i ett stort antal nutida perspektiv formade av forskningen inom två områden: Produktionsekonomi och projektledning. Efter att ha examinerats på kursen skall studenten ha förmåga att analysera och hantera ledningsproblem inom ett stort antal olika typer av temporära organisationer. Mer specifikt innebär detta att studenten ska ha förmåga att:

  • Beskriva samband, likheter och olikheter mellan projektledning och allmän produktionsledning.
  • Beskriva, analysera och lösa ledningsproblem i olika former av distribuerade och/eller nätverksbaserade projekt.
  • Använda biblioteksdatabaser för ett kontinuerligt lärande och en utveckling inom områdena projektledning och produktionsekonomi.
  • Applicera moderna forskningsperspektiv i syfte att lösa praktiska ledningsproblem i projektbaserade verksamheter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundkurs i industriell ekonomi, 6,0 hp och gärna någon grundkurs i projektledning och eller produktion, 5,0 hp. Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Presenteras vid kursens start.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • SEM1 - Seminar, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Examination, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

En omfattande skriven tenta, utdelade skriftliga arbetsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Johann Packendorff

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2018

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johann Packendorff, johann.packendorff@indek.kth.se, +46 8 790 60 58

Övrig information

Beslut/fastställd VT07.

Ersätter 4D1404 och ME2406