ME2037 Projektkommunikation 6,0 hp

Project Communication

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen ger kunskaper i projektorganisationens kommunikationsformer och de verktyg som kan användas för formell och informell kommunikation. Kursen kan läsas separat, men ingår också i ämnesprofilen Projektkommunikation och IT. I profilen ingår kurserna ME1400 Projektledning och kommunikation, ME2037 Projektkommunikation, ME2038 IT Management och ME2039 Knowledge Management.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Deltagarna ska förstå projektorganisationens kommunikationsformer och vara förtrogna med samspelet mellan formell och informell kommunikation. Deltagarna ska ha insikt i växelverkan mellan mänsklig direktkommunikation och informationsutväxling via media, samt vara orienterade om hur geografiskt spridd verksamhet kan organiseras och ledas med avseende på kommunikation och IT-stöd. Deltagarna ska känna till olika verktyg för kommunikation och deras användning i olika skeden av processen, samt kunna utarbeta en kommunikationsplan för ett projekt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Samarbetsformer. Kommunikation och information. Formell och informell kommunikation. Kommunikationsplanering. Kommunikationsteorier Yrkeskunnandets sammansatta karaktär. Tolkning, åskådlighet och begriplighet. Erfarenhetsåterföring och lärande organisationer.

Informationsflöden i projektorganisationer. IT-verktyg för projektkommunikation.

Behörighet

ME1400 Projektledning och kommunikation, ME2015, ME2016 eller motsvarande

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 1,5, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Uppsats, 4,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Närvaro på obligatoriska kursmoment. Kursens kärna utgörs av arbetet med en uppsats som ska beskriva och motivera ett förslag till kommunikationsplan för ett projekt. Uppsatsen skrivs i grupper om 3-5 kursdeltagare.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Örjan Wikforss, orjan.wikforss@indek.kth.se, +46 8 790 96 82

Examinator

Örjan Wikforss

Övrig information

Beslut/fastställd HT06.

Ersätter 4D1402 samt ME2403

Påbyggnad

ME2038, ME2039

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.