ME2037 Projektkommunikation 6,0 hp

Project Communication

Kursen ger kunskaper i projektorganisationens kommunikationsformer och de verktyg som kan användas för formell och informell kommunikation. Kursen kan läsas separat, men ingår också i ämnesprofilen Projektkommunikation och IT. I profilen ingår kurserna ME1400 Projektledning och kommunikation, ME2037 Projektkommunikation, ME2038 IT Management och ME2039 Knowledge Management.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Samarbetsformer. Kommunikation och information. Formell och informell kommunikation. Kommunikationsplanering. Kommunikationsteorier Yrkeskunnandets sammansatta karaktär. Tolkning, åskådlighet och begriplighet. Erfarenhetsåterföring och lärande organisationer.

Informationsflöden i projektorganisationer. IT-verktyg för projektkommunikation.

Lärandemål *

Deltagarna ska förstå projektorganisationens kommunikationsformer och vara förtrogna med samspelet mellan formell och informell kommunikation. Deltagarna ska ha insikt i växelverkan mellan mänsklig direktkommunikation och informationsutväxling via media, samt vara orienterade om hur geografiskt spridd verksamhet kan organiseras och ledas med avseende på kommunikation och IT-stöd. Deltagarna ska känna till olika verktyg för kommunikation och deras användning i olika skeden av processen, samt kunna utarbeta en kommunikationsplan för ett projekt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

ME1400 Projektledning och kommunikation, ME2015, ME2016 eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Uppsats, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Närvaro på obligatoriska kursmoment. Kursens kärna utgörs av arbetet med en uppsats som ska beskriva och motivera ett förslag till kommunikationsplan för ett projekt. Uppsatsen skrivs i grupper om 3-5 kursdeltagare.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

ME2038, ME2039

Kontaktperson

Örjan Wikforss, orjan.wikforss@indek.kth.se, +46 8 790 96 82

Övrig information

Beslut/fastställd HT06.

Ersätter 4D1402 samt ME2403