ME2044 Human Resource Management 6,0 hp

Human Resource Management

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Området Human Resource Management (HRM) utgör ett grundläggande inslag i en modern managementutbildning. I takt med att företag och organisationer i högre grad än tidigare är beroende av kunskap som konkurrensmedel har betydelsen av området dessutom ökat. Detta gäller för alla typer av organisationer, ifrån det lilla bioteknik eller IT företaget till det stora produkt- och systemtillverkande företaget.

Denna kurs syftar till att:

(1) utifrån ett strategiskt perspektiv förstå betydelsen av Human Resource Management
(2) förmedla de teoretiska grunderna, centrala frågeställningarna samt existerande metoder och modeller inom HRM, samt
(3) utveckla teknologens förmåga att praktiskt hantera några centrala HRM frågor

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall teknologen kunna:

 • identifiera och urskilja vad som ingår i ett HRM-system
 • identifiera och urskilja olika typer av HRM-system samt beskriva hur de stödjer olika organisationers strategi
 • beskriva och värdera de teoretiska utgångspunkterna för HRM
 • ge exempel på och beskriva grundprinciper för den svenska och europeiska arbetsrätten
 • ge exempel på åtgärder inom HRM för ökad jämställdhet inom organisationer
 • ge exempel på och beskriva aktuella organisatoriska förändringstrender (organisk tillväxt, flexibilisering eller downsizing) samt hur de påverkar medarbetare och HRM-systemet
 • tillämpa några inom rekrytering centrala verktyg och modeller

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar föreläsningar, skriftliga inlämningar och deltagande i övningar.

 • Kopplingen mellan strategi och HRM-system
 • Organisering av HR-funktionen i olika företag
 • Historisk bakgrund och utveckling av området HRM
 • Matchning mellan behov och tillgång inom HR
 • Rekrytering: Analys av kompetensbehov; Selektering, urval; Feedback
 • Kompetens och kunskapsstrukturer
 • Karriärutveckling, träning och utbildning
 • Arbetstagare-, arbetsgivarerelationenen
 • Lönesättning och incitamentssystem
 • Jämställdhetsperspektiv på HRM
 • Allmän arbetsrätt
 • Arbetsrätt, diskriminering och utstationering
 • Övertalighet och downsizing

Centralt i kursen ingår även en övning där teknologerna ges möjlighet att praktiskt tillämpa olika delar av rekryteringsprocessen.

Behörighet

Grundkurs i industriell ekonomi eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Student skall inte ha läst ME2602 eftersom kurserna är överlappande.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 1,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Övning, 1,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Lars Uppvall, lars.uppvall@indek.kth.se, +46 8 790 94 60

Examinator

Matti Kaulio <matti.kaulio@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd 2002-11-04.

Ersätter 4D1096.

Kursen ges för sista gången under våren 2010.

Påbyggnad

ME2045 Organistionsförändring och förändringsledning

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.