Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Det teknikintensiva företagets konkurrenskraft avgörs i dag av förmågan att kunna leverera kundanpassade produkter snabbt och kostnadseffektivt över hela världen. Konkurrensen står därför inte längre mellan enskilda företag. Istället konkurrerar hela försörjningskedjor mot varandra. Det här betyder att ett företags prestationsförmåga i allra högsta grad är beroende av deras kunders och leverantörers styrkor och svagheter. Behovet av integration och samarbete mellan olika aktörer blir därför än mer påtagligt och ämnet supply chain management handlar om hur resurser och aktiviteter kan koordineras för ökad effektivitet längs med hela försörjningskedjan. Nyckelbegreppet i supply chain management är integration. Kärnan i ämnet utgörs av olika strategier, metoder och modeller för hur förändringar och förbättringar över företagsgränser samt traditionella funktionsgränser inom företag såsom produktframtagning, inköp, tillverkning, logistik och marknad kan åstadkommas för att skapa bästa möjliga värde för slutkunden till lägsta möjliga totala kostnad för flödet i sin helhet. Kursen vänder sig framförallt till studenter med framtida ambitioner att arbeta med logistiskt förändringsarbete, t ex som managementkonsult eller ledande befattning i internationaliserade och hårt konkurrensutsatta teknikföretag. Fokus i denna kurs är på inköpets strategiska roll. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ME2054 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande områden:

 • Grunderna för supply chain management och dess konsekvenser för inköpsfunktionen.
 • Köpa/tillverka-beslut.
 • Kraljic portföljmatris.
 • E-inköp.
 • Kvalitativa och kvantitativa metoder för leverantörsanalys och urval.
 • Leverantörsstyrning med hjälp av prestationsmätning.
 • Organisationsstrukturer för inköp och styrning av försörjningskedjan.
 • Kontrakt i försörjningskedjor.
 • Leverantörens riskhantering.
 • Kostnadsbestämning och prissättning.
 • Porters fem krafter.
 • Total Cost of Ownership.
 • Corporate Social Responsibility och hållbarhet inom inköp, outsourcing, leverantörsval och leverantörsuppföljning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. beskriva och förklara inköpsfunktionens roll för hantering av lager, transport och operationer
 2. använda matematiska modeller för att optimera inköpskostnader
 3. använda matematiska modeller för att föreslå bästa portfölj av leverantörer och strategier för relationshantering
 4. tillämpa kostnadsmodeller för att analysera inköpskostnader och utvärdera strategier för leveranskedjan
 5. analysera, syntetisera och förklara hur olika typer av organisationsstrukturer kan påverka inköps­och leveranskedjans ledningsfunktioner
 6. i detalj beskriva ett valfritt ämne från kursen, t.ex. mätning av leverantörens prestanda, riskhantering, hållbart inköp, kostnadsbestämning och prissättning etc.
 7. genom analys av de ämnen som behandlas i kursen, illustrera och formulera en relevant forskningsfråga
 8. genom en systematisk litteratursökning inom inköpsområdet identifiera relevanta teorier från tidigare studier
 9. skapa ett ramverk som syntetiserar de identifierade teorierna från den undersökta litteraturen

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppfyller kraven för kandidatexamen
ME1003 Industriell ekonomi, gk eller ME1314 Introduktion till industriell ekonomi avslutad
Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Profile picture Luca Urciuoli

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2054

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Se kurs- och programkatalogen.

Kontaktperson

Luca Urciuoli (luca.urciuoli@indek.kth.se)