Hoppa till huvudinnehållet

ME2065 Produktion och Supply Chains 6,0 hp

Industriproduktionen har en avgörande betydelse den svenska ekonomin och under de senaste decennierna har produktionen i allt högre setts strategiskt, som en källa till konkurrensfördelar. Ledning och utveckling av produktion och försörjningskedjor är därför en central roll för ingenjörer i samtliga typer av industrier och samhällssektorer. Föreläsningarna utgår från aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom produktion och försörjningskedjor, vilket sedan kopplas till praktikfall och gästföreläsningar. Syftet med kursen är således att ge studenter kunskap och verktyg som behövs för att med ett systematiskt och vetenskapligt angreppssätt hantera utmaningar inom detta område.

Det övergripande målet med kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om strategisk ledning av industriell verksamhet och försörjningskedjor i olika typer av industri- och teknikföretag. Efter genomgången kurs ska studenten kunna analysera industriella system samt deltaga i, förbättra och leda förändringsarbete inom sina respektive teknikområden.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ME2065 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Industriproduktionen har en avgörande betydelse för den svenska ekonomin och under de senaste decennierna har produktionen i allt högre grad uppfattats som strategisk, som en källa till konkurrensfördelar. Ledning och utveckling av produktion och försörjningskedjor är därför en central uppgift för ingenjörer i samtliga typer av industrier och samhällssektorer. Föreläsningarna utgår från aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom produktion och försörjningskedjor, vilket sedan kopplas till praktikfall och gästföreläsningar. Syftet med kursen är således att ge studenter kunskap och verktyg som behövs för att med ett systematiskt och vetenskapligt angreppssätt hantera utmaningar inom detta område.

Det övergripande syftet med kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper om strategisk ledning av industriell verksamhet och försörjningskedjor i olika typer av industri- och teknikföretag. Målet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall vara väl förberedda för att medverka i analys och implementering av verksamhetsstrategier och processer ur ett värdekedje- och ekosystemsperspektiv för att uppnå långsiktig konkurrenskraft.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  1. Analysera och utvärdera hur produktionsaktiviteter och försörjningskedjor kan utformas för att öka konkurrenskraften i moderna teknikföretag.
  2. Tillämpa relevanta koncept och teorier såsom tjänstefiering, digitala ekoystem och flexibel produktion och utvärdera implikationer kring deras användande i värdekedjan.
  3. Analysera och kritiskt diskutera försörjningskedjor utifrån tekniska, ekonomiska, hållbarhets och organisatoriska perspektiv.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursregistrerad på ME2501 Perspektiv på Industrial Management.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • SEM3 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TENB - Tentamen, 5,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2065

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

ME2053, ME2054

Kontaktperson

Jannis Angelis (jannis.angelis@indek.kth.se)

Övrig information

Kurs med liknande/överlappande innehåll är ME2013. Du kan bara läsa en av dem.

Öppen endast för TINEM.

Ej öppen för utbytesstudenter.