ME2075 Ledarskap och makt i industriella organisationer: genusperspektiv och aspekter på mångfald 6,0 hp

Leadership and Power in Industrial Organisations: Perspectives of Gender and Diversity

Som civilingenjör i arbetslivet kommer du att ingå i grupper och antagligen fungera som projektledare eller chef med ansvar för att koordinera människor och även ha ansvar för personal. I samspelet mellan teknik, problemlösning och ekonomi finns ledarskap, samarbete mellan människor och kompetensförsörjning som viktiga strategiska utmaningar för organisationers fortlevnad, utveckling och konkurrenskraft. I dessa är frågor om jämställdhet och mångfald integrerade. Jämställdhet och mångfald uppfattas ofta som svåra frågor, men som alla chefer och ledare samtidigt förväntas hantera. Kursens syfte är att du ska få kunskap om organisationsteori med genusperspektiv. Du kommer att få inblick i hur arbetslivet ser ut och verktyg för att kunna beskriva och analysera organisationer utifrån ett genusperspektiv. Du kommer att fokusera på ledarskapets möjligheter utifrån frågor om jämställdhet och mångfald i organisationer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60751

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 80

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P4: A2, D2. mer info

 • Kursansvarig

  Anna Wahl <anna.wahl@itm.kth.se>

 • Lärare

  Anna Wahl <anna.wahl@itm.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

 • Del av program

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60187

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 80

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Anna Wahl <anna.wahl@itm.kth.se>

 • Lärare

  Anna Wahl <anna.wahl@itm.kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

 • Del av program

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska du kunna:

 • formulera vad ett genusperspektiv på organisationer innebär
 • förklara varför antalet kvinnor och män i en grupp/organisation spelar roll och hur
 • arbetsplatsens kultur har betydelse för kvinnors och mäns villkor
 • redogöra för innebörden i centrala begrepp såsom kön/genus, könssegregering (horisontell
 • och vertikal), könsstruktur, diskriminering som struktur (direkt och indirekt), könsmärkning
 • och könsordning,ge exempel på vanliga diskurser om jämställdhet/mångfald och identifiera vilka konsekvenserdiskurserna får för tolkning av vilket förändringsarbete som blir möjligt i organisationer,identifiera och förklara några olika förändringsmetoder, vilka nyckelaktörer som är viktiga iett förändringsarbete samt vilket motstånd mot förändring som kan förväntas,
 • beskriva och analysera en organisations könsordning och reflektera över dess konsekvenser
 • för kvinnors och mäns möjligheter och hinder för att utöva makt och inflytande i
 • organisationer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Innehållet i kursen består av kunskaper om feminism som tanketradition och samhällssyn,

genussystem, könsperspektiv i organisationsteori och synsätt på struktur, kultur, ledarskap,

förändring, jämställdhet och mångfald.

Kursupplägg

Undervisningen sker vid en träff per vecka med eget arbete däremellan. Varje träff kommer dels

 • att vara litteraturstödjande med syfte att underlätta förståelsen av kurslitteraturen. Dels kommer
 • varje träff innehålla aktiviteter för dialog och reflektioner kring olika frågeställningar. Träffarna
 • bygger på aktiv medverkan och är en viktig arena för träning och inlärning.

Behörighet

ME2063 Team leadership and human resource management eller ME1304 Ledarskap, eller liknande. Totalt minst 30 hp inom ämnesområdet Industriell ekonomi.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Will be announced when course starts.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Aktiv närvaro vid seminarietillfällena

Två skriftliga delexaminationer [TEN1 – Tentamen ( 3,0hp); TEN2 - Tentamen (3,0 hp)

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Anna Wahl, 08-790 67 59

Examinator

Anna Wahl <anna.wahl@itm.kth.se>

Övrig information

Ersätter ME2059.

För TIEMM-studenter som läst kursen ME2312, spår "Management & Leadership in Contemporary Organization", VT2015, gäller att man inte ska ha läst denna kurs också -  inte heller göra det i framtiden. Om ni har frågor om detta så kontakta PA Anna Jerbrant, anna.jerbrant@indek.kth.se, eller svl Annika Parswald, aparsw@kth.se.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2013.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.