Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ME2084 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Syftet med kursen är  att de studerande skall utveckla sin förmåga att med hjälp av forskningsbaserade teorier och metoder reflektera kring hur skolan och andra utbildningsmiljöer som organisationer för undervisning,yrkessocialisering och karriärvillkor kan utvecklas, samt förbereda de studerande för eget analys- och utvecklingsarbete i sin lärarpraktik.

Kursen fokuserar på skolan och andra utbildningsmiljöer som arbetsorganisationer. Den ger en introduktion till organisationsteori med ett maktperspektiv, i syfte att förbereda de studerande för eget analys- och utvecklingsarbete i sin lärarpraktik. Organisationsperspektivet är viktigt för att kunna förstå både på vilket sätt strukturer och kulturer formar oss som människor och ger oss olika förutsättningar att uppnå olika mål. Vi kommer att särskilt rikta vår uppmärksamhet på frågor om makt och sociala kategorier såsom kön/genus, klass och etnicitet. Utifrån våra analyser kommer vi att reflektera över på vilket sätt skolan och andra utbildningsmiljöer kan utvecklas till mer jämlika och jämställda arbetsorganisationer.

Kursen är till stor del projektbaserad. Inledningsvis görs en genomgång av teorier och begrepp för att kunna samla in material och göra analyser av organisationer med fokus på maktrelationer. Sedan kommer ett projektarbete i grupper om tre till fyra att genomföras. Projektet går ut på att göra en analys av en skola eller annan utbildningsmiljö med hjälp av kurslitteraturen, och under projektets gång rapporteras frågeställning, forskningsplan och analys som inlämningsuppgifter. Projektet rapporteras sedan skriftligt som en sammanhållen slutrapport.

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Beskriva och diskutera centrala begrepp och teorierkring skolor och andra utbildningsmiljöer ur ett organisationsteoretiskt perspektiv samt redovisa dessa skriftligt och muntligt
 2. Identifiera och formulera en vetenskaplig frågeställning som problematiserar organisatoriska praktiker i en verksamhet/organisation utifrån teoretiska begrepp som makt, kön/genus, etnicitet, klass, jämställdhet, mångfald och ledarskap
 3. Utforma en forskningsplan för hur denna vetenskapliga frågeställning skall omsättas i principer för insamling, systematisering och analys av empiriskt material i en verksamhet/organisation
 4. Analysera empiriska studier i relation till den vetenskapliga frågeställningen och muntligt och skriftligt presentera en sammanhållen vetenskaplig slutrapport för vetenskaplig granskning

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

UCK310 Läraren, ledaren och skolan avslutad

Rekommenderade förkunskaper

Inga utöver särskild behörighet.

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Bjørndal, Cato R. P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. 1. uppl. Stockholm: Liber

Strannegård, Lars & Eriksson-Zetterquist, Ulla (2011). Organisering. 1. uppl. Malmö: Liber

Wahl, A., Höök, P., Holgersson, C. och Linghag, S. (2011). Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar och utdrag ur böcker

Egerbladh, T. & Tiller, T. (1998) Forskning i skolans vardag. Lund: Studentlitteratur. (utdrag ur boken kommer att finnas tillgängligt på Canvas)

Lindgren, M. & Packendorff, (2008) Woman, teacher, entrepreneur: On identity construction in female entrepreneurs of Swedish independent schools. I: I. Aaltio, P. Kyrö & E. Sundin (eds.) Women Entrepreneurship and Social Capital: A Dialogue and Construction, pp. 193-223. Copenhagen: Copenhagen Business School Press. (kommer att finnas tillgängligt på Canvas)

Fler artiklar och utdrag ur böcker kan tillkomma och meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL2 - Inlämningsuppgift, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, och skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete. Betygsskala: Godkänt/Underkänt

För betyget godkänt krävs godkänt på inlämningsuppgifter och projektarbete samt närvaro vid samtliga tillfällen.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Profile picture Monica Lindgren

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2084

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Se kurs- och programkatalogen.

Kontaktperson

Monica Lindgren (monica.lindgren@indek.kth.se)

Övrig information

Kursen endast öppen för studenter antagna till civilingenjörsprogrammet Civilingenjör och lärare (CLGYM).