Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Denna kurs hålls av avdelningen för Hållbarhet och Industriell Dynamik vid institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation. Kursen vänder sig till studenter som är intresserade av hur energisystem och marknader fungerar och vad som är deras ekonomiska, politiska, klimatologiska och tekniska förutsättningar. Kursdesignen och strukturen syftar till att ge kursdeltagarna de bästa möjliga förutsättningar för aktivt lärande. Detta inkluderar föreläsningsmaterial, seminarier – ex. fallstudier som löses i grupp och strategispel – och projektarbeten där du kan tillämpa dina kunskaper.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ME2086 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar energisystemens funktionssätt med ett starkt fokus på dels sambandet mellan de tekniska systemens uppbyggnad och deras respektive ekonomiska ramvillkor (prissättning, marknad, etc.) och dels energimarknadernas funktion och omvandling.

Den innehåller en foreläsningsserie med en fördjupad genomgång och analys av villkor och drivkrafter bakom omvandlingen av det sammanflätade globala energisystemet ur följande perspektiv:

 • sociotekniska
 • ekonomiska
 • politiska
 • institutionella
 • klimatologiska

Kursen ger också inblick i teorier, koncept och verktyg från industriell dynamik som kan användas för att analysera globala energimarknader och tekniska forändringar av energisystem. Dessa teorier, koncept och verktyg kommer att tillämpas praktiskt i kursens grupparbete.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. Analysera det globala energisystemets struktur
 2. Kritiskt diskutera de mekanismer som driver förändringar av de globala energimarknaderna och deras konsekvenser
 3. Utvärdera teori och aktuell forskning inom industriell dynamik for hantering av tekniska och industriella forändringsprocesser av globala energimarknader
 4. Skriva en analys av industriella och tekniska förändringar och självständigt diskutera problemformuleringar och deras lösningar för att hantera komplexa förändringar av globala energimarknader
 5. Presentera resultat och slutsatser baserade på en vetenskaplig undersökning av förändringar av globala energimarknader för olika typer av publik

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppnått kraven för kandidatexamen
ME1003 Industriell ekonomi, gk avslutad

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM2 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen examineras genom  en skriftlig tentamen (hemtentamen) och ett projektarbete (med seminarier) med fokus på kritisk analys och diskussion av konsekvenserna av tekniska och industriella förändringsprocesser ur miljö, ekonomi, politiska, sociala och etiska aspekter och på att självständigt formulera och definiera problem för att förstå komplexa förändringsprocesser med hjälp av data från olika typer av källor.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Frauke Urban

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2086

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Frauke Urban (frauke.urban@indek.kth.se)