Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan ME2089 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ledarskap anses vara av central betydelse för samarbetet mellan människor. För teknikintensiva organisationer är det avgörande att skapa förutsättningar för att ta tillvara alla medarbetares kompetens för att i sin tur bäst kunna möta de tekniska, ekonomiska och sociala utmaningar som dessa organisationer står inför. Målet med kursen är därför att förbereda studenten för en roll som ledare genom att förmedla insikt i ledarskapsteori och få tillfälle på att öva på färdigheter som är viktiga för det personliga ledarskapet. Kursen bygger på en kombination av teoretiska studier och praktisk färdighetsutveckling. Studenten kommer att få en introduktion till de dominerande perspektiven inom ledarskapsforskningen och fördjupa sig i valda teorier inom ramen för dessa perspektiv. Fokus kommer att ligga på tvärkulturella och industriella kontexter. Vidare kommer studenten att få tillfälle att reflektera över teorierna och tillämpa dem för att förstå egna och andras erfarenheter. Inom ramen av kursen kommer studenten att öva på ledarskapsfärdigheter genom att tillämpa valda processövningar och aktivt lyssnande.

Kursen består av följande delar:

 • Föreläsningar i vilka centrala delar av kurslitteraturen presenteras
 • Inlämningsuppgifter kopplade till föreläsningar
 • Seminarier i vilka processövningar och aktivt lyssnande tillämpas
 • En hemtenta

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Redogöra för dominerande perspektiv inom ledarskapsforskningen
 2. Presentera och förklara valda teorier relaterade till ledarskap med särskilt fokus på ledarskap i tvärkulturella och industriella organisationer
 3. Tillämpa valda ledarskapsteorier i skriftlig analys av fallstudier
 4. Jämföra olika ledarskapsteorier och uppvisa ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till ledarskapsteorier
 5. Tillämpa valda processövningar och aktivt lyssnande

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

ME1003 Industriell ekonomi, gk eller ME2015/2016 Projektledning: Ledning och styrning av projekt eller ME2063 Team ledarskap och Human Resource Management avslutad

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Obligatorisk närvaro på vissa kursmoment.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Charlotte Holgersson (charlotte.holgersson@itm.kth.se) tel 790 67 71

Övrig information

ersätter kurs ME2043