ME2092 Ledarskap för teknologisk innovation och kreativitet 6,0 hp

Management of Technology Innovation and Creativity

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Ledning au teknologisk innovation och kreativitet fokuserar på hur organisationer skapar innovationer och ny kunskap men också på hur de använder detta för att skapa lönsamma affärer. Målet med kursen är att förbereda studenterna för framtida beslutsfattande roller inom företag och andra organisationer med fokus på teknik- och affärsutveckling kopplat till innovationer. För att lyckas med detta ges studenterna insikt i modeller och verktyg som används för nå dessa mål. Kursen täcker problem och möjligheter kopplade till olika organisationers förmågor att skapa uthålliga konkurrensfördelar genom innovative erbjudanden baserat på en kombination av produkter och tjänster.

Innehållet baseras på en kursbok samt ett antal artiklar som fokuserar på ledning av forskning och innovation. Kursen kan beskrivas som teoretiskt baserad men med tillämpad analys som focus, och bygger på föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier samt ett innovationsfall som hämtas från ett riktigt företag eller bransch.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. Analysera organisationer och affärsmiljöer med traditionella organisationsmodeller för innovation and forskning
 2. Förklara, jämföra och kritiskt reflektera över skillnaden mellan traditionell ledning av innovation och ledning av innovation inom digitala branscher
 3. Förklara, jämföra och kritiskt reflektera över olika typer av produktutvecklingsmodeller (t.ex. stage/gate-modeller jämfört med modeller för öppen innovation)
 4. Muntligt argumentera för sina lösningsförslag till innovationsutmaningar
 5. Förklara, jämföra och kritiskt reflektera över olika typer av innovationsprocesser (t.ex. produkt, process, position och paradigm) såväl som olika typer av innovationsfokus (t.ex. radikal vs. inkrementell, sustaining vs. disruptive och system-orienterad vs. produkt-orienterad)
 6. Förklara olika sätt att hantera intellektuell egendom och rättigheter samt kritiskt kunna reflektera över viktiga implikationer för innovation kopplat till IPR (intellectual property rights)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

ME1003 Industriell ekonomi, gk avslutad

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Niclas Arvidsson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2092

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde *

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ersätter ME2034.

Kurs med liknande/överlappande innehåll är ME2034 och ME2092. Endast en av kurserna kan läsas.