Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ME2093 (VT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Detta är en avancerad kurs i omvandlingsprocesser. Därmed är det också en kurs om de teknologiska förändringsprocesser (den teknologiska dynamik) som är förknippad/e med den industriella omvandlingen. Kursens fokus ligger i att analysera och förstå mekanismerna bakom industriell och teknisk förändring. Historiska fall ger underlag för kunskapsinhämtningen men tonvikten ligger på att förstå möjliga, vanliga och/eller generella mekanismer och samband i omvandlings/utvecklingsprocessen.

Den innovationsteori som under de senaste decennierna vuxit fram inom (främst) den evolutionära schumpeterinfluerade ekonomiska teorin är en logisk och nödvändig utgångspunkt för en kurs av detta slag. Men denna ansats är långt ifrån tillräcklig. Företagsekonomer, teknik- ekonomi- och vetenskapshistoriker liksom sociologer och ekonomiska geografer bidrar till detta forskningsfält, vars bredd kommer att analyseras i kursen. Inte minst finns en omfattande diskurs kring kopplingen mellan vetenskap/forskning å ena sidan och innovationer å den andra

Forskningsfältet är inte bara brett ur disciplinmässig synvinkel utan jämväl ur metodmässig sådan. I den ena extremen leder forskningsfrågorna till avancerade kvantitativa (ekonometriska) undersökningar – i den andra till kvalitativa, och inte sällan kunskapsteoretiskt komplexa, analyser. Till och med det innovationsbegrepp som ligger centralt inom forskningsfältet blir problematiskt (och otillräckligt) när det tillämpas på tjänstebaserade näringar – och de blir ju allt fler – inom (vad som brukar kallas) kunskapssamhället.

Kursen ger en noggrann genomgång av forskningsfronten på dessa områden. Kursen innehåller i sig inga tillämpade kvantitativa övningar men ger ett kvalificerat analytiskt underlag också/inte minst för de som önskar arbeta med kvantitativt orienterad analys på området

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. beskriva mekanismerna bakom industriella och tekniska förändringsprocesser utifrån makro-, meso- och mikronivåer
 2. analysera och kritiskt diskutera aktuell forskning inom området Industriell dynamik med tonvikt på innovation och entreprenörskap
 3. självständigt formulera och definiera problemställningar för att angripa komplexa förändringsprocesser inom industriella och teknikintensiva verksamheter med hjälp av data från olika typer av källor
 4. skriva en akademisk uppsats som analyserar en industriell och teknisk omvandlingsprocess
 5. muntligt presentera ett projektförslag och en färdig uppsats
 6. granska och ge feedback (muntligt och skriftligt) på ett annat projektförslag och på en färdig projektrapport

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppfyller kraven för kandidatexamen

ME1003 Industriell ekonomi, gk avslutad

Rekommenderade förkunskaper

ME2092 Ledarskap för teknologisk innovation och kreativitet och  ME2067 Industriell omvandling och teknisk förändring.

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • SEM1 - Seminarie, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Avgörs av examinator.

Examinator

Profile picture Cali Nuur

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2093

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Se kurs- och programkatalogen.