Hoppa till huvudinnehållet

ME210X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå 30,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50342

Rubriker med innehåll från kursplan ME210X (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Huvuddelen av kursen består av att genomföra ett självständigt utredningsarbete på vetenskaplig grund, vilken utmynnar i en uppsats. För att säkerställa relevanta, intressanta och väl underbyggda resultat bygger arbetet på den kunskap som finns inom området och utvecklar ny kunskap med hjälp av vetenskapliga teorier och metoder. Ett bra examensarbete kräver ett samspel mellan teori, metod och empiri, som i sin tur kräver att teknologen kan röra sig bildligt och bokstavligt talat mellan uppdragsgivarens värld och den akademiska världen.

Som ett stöd erbjuder institutionen fortlöpande handledning, samt en serie av seminarier under arbetets gång. Den fortlöpande diskussionen av examensarbetet i enskilda samtal med handledare och på seminarier är en mycket viktigt del av kursen

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete ska studenten kunna:

 1. visa kunskap om det valda ämnesområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet, fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt fördjupad metodkunskap.
 2. visa förmåga att med helhetssyn, kritiskt och systematiskt, söka, samla och integrera kunskap samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
 3. visa förmåga att identifiera, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 4. visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete
 5. visa förmåga att utveckla och utvärdera produkter, processer, system, metoder eller tekniska lösningar med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
 6. visa förmåga att muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
 7. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 8. visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För  att särskild behörighet till  examensarbetskurs  om 30  hp  på  avancerad  nivå  ska  vara uppfylld ska  samtliga  kurser i  årskurs  1-3 alternativt  kurser som krävs för  utfärdande  av kandidatexamen  samt minst  60  hp  kurser  på  avancerad nivå  vara  slutförda. Kurserna  på avancerad nivå  ska  innefatta  kurser i  programmet  som är  relevanta  för  examensarbetet samt kurs i  vetenskapsteori  och  forskningsmetodik.

Utöver  ovanstående  krävs:

 • Kurser motsvarande minst  60 hp  på avancerad  nivå slutförda, varav  någon av  kurserna ME2003 eller ME2004 Forskningsmetod  inom  industriell  ekonomi  måste ingå.
 • Kurser motsvarande minst  40 hp  på  avancerad  nivå  inom ämnet  Industriell  ekonomi  slutförda.
 • Att studenten uppvisar tillräckligt ämnesdjup  i  förhållande till  det  valda problemområdet  för examensarbetet. 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bestäms i diskussion med handledare och examinator.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Obligatorisk närvaro på vissa kursmoment.

Övriga krav för slutbetyg

KTH:s fastställda kriterier för godkänt examensarbete.

Godkänd uppsats. Godkänt försvar av den egna uppsatsen.

Godkänd opposition på annans uppsats. Godkänd närvaro på seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bo Karlson, bo.karlson@indek.kth.se

Övrig information

Obligatorisk för TINEM2-studenter och villkorligt valfri för TIEMM2 studenter som endast avser ta ut masterexamen.

TINEM2-studenter och TIEMM2-studenter som avser ta ut både masterexamen och civilingenjörsexamen skall välja ME211X.

TINEM2-studenter och TIEMM2-studenter antagna före H15 kan som alternativ välja ME200X som examineras med betygsskalan A- F (gäller både studenter som endast avser ta ut masterexamen och studenter som avser ta ut både masterexamen och civilingenjörsexamen).