Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hpAdministrera Om kursen

Kursen, som baserar sig på att teknologerna har inhämtat huvuddelen av de tre första årskursernas ämnesinnehåll, syftar till att ge en kvalificerad fördjupning inom industriell och teknisk management och förbereda dem för att studera och analysera komplexa problem genom att använda sig av olika perspektiv och kunskapsområde. Kursen kan endast läsas av studenterna inom I-programmet.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan ME2304 (HT 2012–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller en obligatorisk samt en valbar litteraturdel om managementproblem på olika systemnivåer inom industri och teknik samt hur man analyserar och utreder sådana. Den valbara litteraturdelen avser att möjliggöra för teknologen att välja ett kunskapsområde som anknyter till sin teknikspecialisering och/eller de problem som kommer att möta i de projektarbeten som teknologen avslutar sin teknikspecialisering med. Kursen omfattar ett stort mått av självständigt arbete och förmåga att syntetisera kunskap från många källor.

Lärandemål

Kursen, som baserar sig på att teknologerna inhämtat huvuddelen av de tre första årskursernas ämnesinnehåll, syftar till att ge en kvalificerad fördjupning inom industriell och teknisk management och förbereda dem för att studera problem som är så sammansatta att de kräver kompetens från mer än ett område för sin lösning.

Efter kursen skall den studerande kunna:

  • Redogöra och jämföra olika perspektiv på organisationer inom ekonomi och ledarskap; struktur, politik, human resource och symboliska perspektivet
  • Redogöra för de grundläggande begreppen inom ovanstående perspektiv
  • Använda dessa begrepp för att analysera företag och hålla föredrag om detta.
  • Använda begreppen i en avancerad diskussion om ekonomi och ledarskap.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

18 hp kurser på avancerad nivå vid KTH-Indek eller motsvarande. ME2302/4D1113 Kunskapsbildning inom teknik och naturvetenskap och ME2305/4D1189 Management: Traditioner, Teorier och Trender, avklarade och godkända, eller motsvarande.

Öppen endast för TIEMM2.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • INL2 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt aktivt deltagande i seminarier. Godkänt på inlämningsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Monica Lindgren

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2304

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Vid respektive institution läses inriktningsspecifika kurser om 12 högskolepoäng.

Kontaktperson

Klara Regnö, klara.regno@indek.kth.se

Övrig information

Beslut/fastställd 2003-03-14.

Ersätter 4D1144