Hoppa till huvudinnehållet

ME2722 Grön ekonomi 7,5 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Målgrupp

Öppen för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet

Del av program

Civilingenjör och lärare, åk 4, TEMI, Villkorligt valfri

Perioder

P1 (7,5 hp)

Varaktighet

2022-08-29

2022-10-28

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Min: 10

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Anmälningskod

52143

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2022 Start 2022-08-29 programstuderande

Kontaktperson

Hans Lööf (hans.loof@indek.kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan ME2722 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen inleds med en överblick av hur den modern a ekonomisk a vetenskapen förhåller sig till de utmaningar som skapats av pågående klimatförändringar och varför den globala uppvärmningen kan ses som ett marknadsmisslyckande. Därefter följer tre separata me n sammanhängande block som samtliga avslutas med stud iebesök knutet till blockets fokus .

Det första blockat handlar om naturens resurser, såsom hållbarhet och överutnyttjande av planetens resurser. Här diskuteras också drivkrafter till den ökade koncentrationen av koldioxid i atmosfären liksom globala fördelningsfrågor när det gäller klimatomställningar.

Block två handlar om finans, innovationer och ekonomisk tillväxt. Här får studenterna ta del av grundläggande ekonomiska studier om tillväxt och klimat såsom Stern - rapporten, klimatmodeller av William Nordhaus samt den endogena tillväxt teorin. Blocket behandlar de finansiella kostnaderna för en klimatomställning motsvarande Parisöverenskommelsens målsättning samt hur dessa kan skapas. Vidare så studeras förutsättningar och hinder för gröna innovationer både teoretiskt och empiriskt .

Det avslutande blockat är policyorienterat och inr iktat på global , nationell , företags och individuell nivå . Det behandlar frågor som internationella överenskommelser, utsläppsrätter, regleringar, skatter och subventioner. Blocket studerar även hur både tvingande lagar och frivilliga åtaganden påverkar företagens vilja och ambitioner till grön omställning. Här studeras också skillnader mellan olika länders och industriers

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna beskriva och analysera:

  1. drivkrafterna till klimatförändringarna
  2. vilken roll marknadskrafter och politik spelar för en övergång till en grön ekonomi
  3. vikten av tekniska förändringar, innovation och entreprenörskap för en övergång till hållbar tillväxt
  4. den finansiella marknadens betydelse för övergång till en grön ekonomi

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppfyller kraven för kandidatexamen

Dokumenterade kunskaper i engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Minst 30 hp inom matematik, statistik, kvalitativ analys eller motsvarande

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Aktuella artiklar från den vetenskapliga litteraturen.

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 3,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Tentamen samt projektarbete

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2722

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Hans Lööf (hans.loof@indek.kth.se)