Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen behandlar innovations- och entreprenörskapsteorier, modeller och arbetssätt. Ett speciellt fokus läggs på systemisk innovation, hållbarhet och mobilitetsfrågor.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan ME2750 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande innovations- och entreprenörskapsteori med tillämpning i mobilitetsutmaningar.

 • lnnovationsteori
 • Ideutveckling och affärsmodellering
 • Marknadsanalys för nystartade företag
 • Finansiering av nya företag
 • Organisering och ledning av nystartade företag

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten inom områdena innovationsteori och entreprenörskap kunna:

Innovationsteori:

 • Förklara, tillämpa och kritiskt förhålla sig till hur olika innovationsteorier förhåller sig till dagens utveckling av ny teknik för mobilitetsapplikationer.
 • Analysera, jämföra och välja olika sätt att genomföra produkt- och processutveckling av mobilitetssystem.

Entreprenörskap:

 • Förklara, föreslå och kritiskt förhålla sig till olika processer och roller i utvecklingen av ideer och av teknikbaserade företag inom mobilitetsbranschen.
 • Använda systematiska metoder for att analysera kundbehov och kundgrupper.
 • Förklara, jämföra och föreslå olika sätt på vilka små nystartade företag kan finansiera start och utveckling av verksamheten.
 • Förklara, jämföra och föreslå olika sätt att organisera och leda verksamheten och utveckla personalen i små nystartade företag.

Kursupplägg

Se kurs-pm.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppnått kraven för kandidatexamen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Inga

Möjlighet till komplettering

Se kurs-pm.

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Matti Kaulio

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2750

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

EIT-kurs