ME2826 Socialt entreprenörskap 7,5 hp

Social Entrepreneurship

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60711

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Stockholms universitet

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 20

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P4: B2, E2, L, N. mer info

 • Målgrupp

  Öppen för alla program

 • Del av program

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60190

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Stockholms universitet

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 20

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla program

 • Del av program

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • Förklara och diskutera begreppet socialt entreprenörskap, dess olika former, historia och relation till entreprenörskap, samt att problematisera vad företags och/eller ideell sektors sociala påverkan medför.
 • Förklara begreppet ”företags sociala ansvar” (CSR) och redogöra för dess historia
 • Utvärdera de effekter som samhället har på företag, och
 • Utvärdera de effekter som företag har på samhället.
 • Identifiera hur planering och genomförandet av PR aktiviteter används i socialt entreprenörskap/CSR
 • Utveckla en fallstudie om socialt entreprenörskap med hjälp av avancerade affärsmodeller och som inbegriper planering av PR aktiviteter.

Kursens huvudsakliga innehåll

Syftet med kursen är att placera social innovation och socialt entreprenörskap i ett större samhälleligt sammanhang, där begreppet både sätts i relation till entreprenörskap och där en historisk förståelse skapas kring framväxten av intresset för det sociala. Studenterna kommer under kursens gång att öka sin förståelse för socialt entreprenörskap genom att da del av olika teorier och skapa en förståelse för att socialt entreprenörskap kan ta många olika skepnader. De kommer också, genom ett projektarbete, att få träna den handlingsförmåga som krävs för att införa en social innovation och/eller utveckla nya företag med en social orientering.

Sociala behov uttrycks på en mängd olika sätt i dagens samhälle. Några av dessa behov tas huvudsakligen omhand av offentliga organisationer, andra av privat näringsliv (föreningar, ideella organisationer, eller företag). Men så kanske det också finns behov som överhuvudtaget inte besvaras.  Alltefter att olika förändringar inträffar i samhället kan de praktiker som idag möter upp våra sociala behov komma att förändras. I framtiden behöver det inte självklart vara samma utbud/behov som tillgodoses. Några behov/utbud kan falla bort och andra kan tillkomma. Som en respons på detta uppstår, möjligheter för somliga, problem för andra, vilket leder till att nya initiativ tas. Det är skapandet av dessa nya initiativ som står i fokus för denna kurs.

Social innovation omfattar att kunna identifiera nya problem som uppstår, att hitta lösningar till dem och se möjligheter för handling; individuellt eller kollektivt. Entreprenörskap, som den process genom vilken dessa initiativ utvecklas och nya ”världar” skapas, inbegriper hur vi diskuterar dessa problem/möjligheter/initiativ med andra liksom hur vi de facto genomför dem i konkret handling. Social innovation och entreprenörskap medför ibland att logiker från samhällets tre sektorer (ideellt, offentligt, privat) möts, krockar och ”ställer till det” när idéer omformas till konkret praktik. Under denna kurs kommer etiska moraliska och normativa frågor att lyftas fram, i relation till praktiska exempel liksom det kursens projektarbete.

Kursens nyckelbegrepp är:

 1. Socialt entreprenörskap och dess olika former
 2. Normer, etik och välbefinnande
 3. Företags sociala ansvar (CSR)
 4. Public relations (PR)
 5. Affärsmodeller för ideella organisationer

Kursupplägg

Undervisningen kommer att baseras på föreläsningar, med utrymme för reflektion, diskussioner och inspirerande gästföreläsningar. Ett projektarbete inom socialt entreprenörskap kommer att utvecklas under kursens gång genom grupparbeten.

Behörighet

Studenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Litteratur

Information om kurslitteratur kommer att delges anmälda studenter innan kursstart.

Literature will be announced in connection to the start of the course and communicated to enrolled participants.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Slutbetyget baseras på:

 • Aktivt deltagande i kursen
 • Litteraturseminarier
 • Individuell uppsats
 • Case projekt (grupp rapport)

Betygsskala:

Studenter som examineras från en SSES kurs kommer att betygsättas enligt kursplanen.

Närvaro är obligatorisk.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

registrar@sses.se

Examinator

Terrence Brown <terrence@kth.se>

Övrig information

,Ersätter ME2804

Kursspråk är engelska

Kursen erbjuds inom Stockholm School of Entrepreneurships ramverk.

Ansvarig institution: Stockholms Universitet

Kursansvarig: Jessica Lindbergh, jessica.lindbergh@sbs.su.se

Frågor skickas till SSES utbildningskoordinator via registrar@sses.se

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.