MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 6,0 hp

Model Based Product Development II

Modeller och modellering utgör en allt vanligare del av en ingenjörs vardag. Det gäller såväl för att bestämma en produkts funktion som dess form och även många andra egenskaper. I kursen får du lära dig tillämpa några av de vanligare typerna av modelleringsprogram för enklare analyser av mekanikkomponenter och system. I kursen introduceras ett koncept för modellbaserad produktframtagning där en grundtanke är att träna studenterna i att först definiera vad problemet är och därefter välja det mest lämpliga verktyget för att lösa problemet och slutligen reflektera över rimligheten i resultatet.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Formulera tekniska problem och söka lösningar med hjälp av modellbaserade metoder och moderna datorhjälpmedel på ett strukturerat sätt;
 • Jämföra och välja mellan analytiska och datorbaserade CAE-metoder för analys av enklare produkter samt motivera gjorda ställningstaganden.
 • Planera och utföra en stelkroppsdynamisk MBS-simulering av en enklare produkt samt en tvådimensionell termisk FE-simulering av en komponent.
 • Verifiera simuleringsresultat från analys av enklare produkter med hjälp av analytiska metoder.
 • Skriftligt redovisa lösningar till simuleringsproblem och motivera och argumentera för slutsatserna och även reflektera över dessa.

Kursens huvudsakliga innehåll

Efter avslutad kurs ska studenten kunna;

 • Formulera tekniska problem och söka lösningar med hjälp av modellbaserade metoder och moderna datorhjälpmedel på ett strukturerat sätt;
 • Jämföra och välja mellan analytiska och datorbaserade CAE-metoder för analys av enklare produkter samt motivera gjorda ställningstaganden.
 • Planera och utföra en stelkroppsdynamisk MBS-simulering av en enklare produkt samt en tvådimensionell termisk FE-simulering av en komponent.
 • Verifiera simuleringsresultat från analys av enklare produkter med hjälp av analytiska metoder.
 • Skriftligt redovisa lösningar till simuleringsproblem och motivera och argumentera för slutsatserna och även reflektera över dessa.

Kursupplägg

Period 3
Föreläsningar 24h
Övningar 24h
Laborationer 12h

Kursen kan inte kombineras med Examensarbete för kandidatexamen för fördjupningarna IPU och MKN.

Behörighet

Behörig för studier i åk3, 5B1132/SF1618 ,5B1133/SF1619 , 4C1010/SE1010 , MF1039/MF1013/4F1813

Rekommenderade förkunskaper

MF1039 DoP Komponenter eller MF1015 Produktframtagning för Farkost.

Litteratur

Bestäms senare.

Examination

 • TEN1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

För godkänd kurs krävs godkända övningsuppgifter (INL1; 3 hp) samt godkänd tentamen (TEN1; 3 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Kjell Andersson, 08-790 63 74, kan@md.kth.se

Examinator

Kjell Andersson <kan@kth.se>

Övrig information

Kursen kan inte kombineras med Examensarbete för kandidatexamen för fördjupningarna IPU och MKN.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2010.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.