Hoppa till huvudinnehållet

MF1025 Modellbaserad produktutveckling II 6,0 hp

Modeller och modellering utgör en allt vanligare del av en ingenjörs vardag. Det gäller såväl för att bestämma en produkts funktion som dess form och även många andra egenskaper. I kursen får du lära dig tillämpa några av de vanligare typerna av modelleringsprogram för enklare analyser av mekanikkomponenter och system. I kursen introduceras ett koncept för modellbaserad produktframtagning där en grundtanke är att träna studenterna i att först definiera vad problemet är och därefter välja det mest lämpliga verktyget för att lösa problemet och slutligen reflektera över rimligheten i resultatet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan MF1025 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Modellering och simulering utgör en allt vanligare och viktigare del av en ingenjörs vardag. Det gäller såväl för att bestämma en produkts funktion och prestanda som dess form och även många andra egenskaper. I kursen får du lära dig tillämpa några typer av modellerings- och simuleringsprogram för enklare analyser av mekanikkomponenter och system. Dessa typer av program är vanliga ingenjörsverktyg vid industriell produktutveckling. I kursen introduceras ett koncept för modellbaserad produktframtagning där en grundtanke är att träna dig i att först definiera vad problemet är och därefter välja det mest lämpliga verktyget och metoden för att lösa problemet och slutligen reflektera över rimligheten i resultatet.

Kursen syftar till att ge träna din färdighet i att genomföra ingenjörsmässiga resonemang och överväganden vid modellering och analys av enklare produkter och bygger vidare på tidigare inhämtad kunskap inom bl.a. mekanik, hållfasthetslära, och produktframtagning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska du som student kunna:

•     Formulera tekniska problem och på ett strukturerat sätt söka lösningar med hjälp av modellbaserade metoder och moderna datorhjälpmedel.

•     Jämföra och välja mellan analytiska och datorbaserade CAE-metoder för analys av enklare produkter samt motivera gjorda ställningstaganden.

•     Planera och utföra en stelkroppsdynamisk MBS-simulering av en sammansatt produkt samt en FE-simulering av en systemkomponent.

•     Verifiera simuleringsresultat från analys av systemprodukter med hjälp av analytiska metoder.

•     Skriftligt redovisa lösningar till simuleringsproblem och motivera och argumentera för slutsaterna och även reflektera över dessa.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SG1140 Mekanik II

SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs eller SE1010 Hållfasthetslära, grundkurs med projekt

MF1039 Design och produktframtagning, komponenter, eller MF1044 Maskinkomponenter

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Projekt, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänd kurs krävs godkända övningsuppgifter (ÖVN1; 3 hp) samt godkänd tentamen (TEN1; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Kjell Andersson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF1025

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kjell Andersson, 08-790 63 74, kan@md.kth.se

Övrig information

Kursen kan inte kombineras med examensarbete för kandidatexamen för fördjupningarna Industriell produktutveckling (IPU) och Maskinkonstruktion (MKN).