MF1034 Elektroteknik och digitalteknik 7,5 hp

Electronics and Digital Technology

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen ska ge grundläggande kunskaper om elektro- och digitalteknikens grunder.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall teknologen bland annat kunna

 • analysera förlopp i enkla kretsar t ex likström och växelström.
 • förstå funktionen hos enkla diod-, transistor och förstärkarkretsar.
 • utforma en digital konstruktion för att lösa ett kombinatoriskt problem.
 • analysera ett digitalt sekvensnät
 • använda en mikrokontroller för att lösa enkla uppgifter t ex att styra spänningen till en elmotor.
 • koppla upp enkla elektriska kretsar.
 • koppla in vanliga elektriska mätinstrument såsom universalinstrument till enkla elektriska kretsar. Utföra mätningar med nämnda instrument.

Kursens huvudsakliga innehåll

Strömkretslära: Likström, växelström.

Elektrisk mätteknik: Mätning med visande instrument samt med oscilloskop.

Digital elektronik och mikrodatorteknik: Transistorn i digitaltekniska applikationer. Analys och syntes av kombinationskretsar. Analys av sekvenskretsar. Mikroprocessorers arbetssätt. Användning av mikrokontroller i enkla tillämpningar.

Kursupplägg

Period 1
Föreläsningar 14h
Övningar 21h
Laborationer 13h
Räknestugor 7 h

Behörighet

Den som påbörjar kursen i elektroteknik förutsätts ha deltagit i obligatoriska kurser i matematik för Media.

Obligatorisk för
TIMEH2

Rekommenderade förkunskaper

Den som påbörjar kursen i elektroteknik förutsätts ha deltagit i obligatoriska kurser i matematik för Media.

Litteratur

Elektroteknik (säljs av institutionen)

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg fordras godkänd tentamen (TEN1; 3 hp)
Godkänd labkurs (LAB1; 1,5 hp) samt godkända inlämningsuppgifter (INL1; 3 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Lars Söderberg, 08-790 63 05, larss@md.kth.se

Examinator

Lars Söderberg <larss@md.kth.se>

Övrig information

Ersätter 4F2010

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2008.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.