MF103X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Mechanical Engineering, First Cycle

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen syftar till att träna din färdighet i att genomföra ingenjörsmässiga resonemang och överväganden vid modellering och analys av enklare produkter och bygger vidare på tidigare inhämtad kunskap inom bl.a. mekanik, hållfasthetslära, och produktframtagning. Kursen syftar även till att träna dig att tillämpa självständiga studieformer för att inhämta ny kunskap och integrera den med tidigare inhämtad kunskap för att öka din förmåga att identifiera och lösa  problem inom området maskinkonstruktion

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutat Fördjupningsarbete i maskinkonstruktion skall studenten kunna:

 • Formulera konstruktionsproblem och söka lösningar med hjälp av modellbaserade metoder och moderna datorhjälpmedel;
 • Reflektera över vilka modeller som är användbara i olika faser av ett industriprojekt;
 • Formge och detaljdimensionera en komponent i ett system och sedan verifiera systemets egenskaper.
 • Tillämpa, värdera och integrera förvärvade kunskap och färdigheter på problem inom det valda fördjupningsområdet;
 • Använda självständiga studieformer för att fördjupa sin kunskap inom ämnesområdet;

Presentera arbete i en skriftlig rapport (enligt TNC:s normer) samt ge en muntlig presentation.

Kursens huvudsakliga innehåll

Övningsuppgifter och laborationer genomförs i grupper om 2-3 studenter.

Projektuppgift som genomförs individuellt men handleds och kommuniceras i grupp. Litteraturstudie. Skriftlig C-uppsats med muntlig presentation.

Kursupplägg

Period 3, 4
Seminarier

Behörighet

Behörig för studier i åk3, 5B1132/SF1224 ,5B1133/SF1626 , 4C1010/SE1010 , MG1025/MG1003/4G1162

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurser i matematik, mekanik. Goda färdigheter i Matlab och SolidEdge. Du skall även ha inhämtat kunskaperna i någon av kursen Produktframtagning 1 för M (MG1003)

Litteratur

Kurspärm

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänt projekt (PRO1; 15 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Ulf Sellgren, ulfs@md.kth.se, 08 790 7387

Examinator

Ulf Sellgren <ulfs@md.kth.se>

Övrig information

Ersätter MF101X

Påbyggnad

Systemkonstruktion (MF2011) och Maskinkonstruktion hk (MF2004)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.