MF1040 Design och produktframtagning, metodik 9,0 hp

Design and Product Realization Methodology

I tredje årets kurs inom Design och produktframtagning sker en större tillämpning av ämnena än i föregående kurser. Nya metoder och koncept inom produktframtagning introduceras och tränas. Tyngdpunkten i kursen ligger på ett produktframtagningsprojekt vilket är förankrat i ett verkligt problem. I alla projekt beaktas funktion, form och tillverkningsaspekter.
 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskap om utveckling och tillverkning av produkter.

Efter avslutad kurs kurs ska studenten kunna:

 • metodiskt generera förslag på lösningar till tekniska problem
 • metodiskt jämföra och utvärdera olika lösningar till tekniska problem
 • redogöra för produktegenskaper och kund-/användarönskemål och hur dessa påverkar varandra och produkten
 • föreslå och illustrera yttre former på en produkt
 • genomföra eller bidra i framtagning av en enklare projektplanering
 • beskriva och tillämpa ett strukturerat arbetssätt i produktframtagning
 • tillämpa etablerade metoder för stöd i produktframtagning
 • tillämpa tidigare erhållna kunskaper från programmet Design och Produktframtagning

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen kommer att innehålla ett antal föreläsningar och övningar som anpassas till projektarbetet i kursen. Metoder i produktframtagningsarbetet behandlas och vissa aspekter med avseende på funktionsbärare, produktion eller industriell formgivning kommer att tas upp. Tyngdpunkten i denna kurs ligger på ett produktframtagningsprojekt där teoretiska moment från tidigare årskurser tillämpas i verkliga fall.

Kursupplägg

Kursen innehåller undervisningsmoment som tillämpar projektplanering, strukturerat arbetssätt och stödmetoder i produktframtagningsarbete. Detta tillämpas därefter i produktframtagningsprojektet.

Studenterna delas in i grupper om 5-6 personer. Grupperna ges ett uppdrag som redovisas i slutet av kursen. Examinationen består till stor del av detta projekt samt en tentamen.

Behörighet

MF1061 Introduktion till design och produktframtagning,
MF1062 Design och produktframtagning,
MF1063 Material i design och produktframtagnig ,
MF1064 Modellering och simulering i design och produktframtagning,
MF1039 Design och produktframtagning, komponenter,
MG1016 Tillverkningsteknik.

Litteratur

Anges vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Jenny Janhager Stier, 08-790 7479 , jennyj@md.kth.se

Examinator

Jenny Janhager Stier <jennyj@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.