MF1049 Produktframtagning för tekniklärare 7,5 hp

Product Realization for Teachers in Technology

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten:

• förstå funktion och kunna dimensionera några vanliga maskinelement.

• kunna välja lämpliga standardkomponenter och vanliga konstruktionsmaterial.

• kunna samarbeta kring teknisk problemlösning på ett ingenjörsmässigt sätt.

• kunna använda 3D-CAD och modellera delar och göra sammanställningar

• kunna redogöra för de vanligaste aktiviteterna i produktutvecklingsprocessen och tillämpa dessa från idé till koncept

• kunna presentera resultat från genomförda projektuppgifter skriftligt och muntligt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen  bygger på analys och dimensionering av vanligt förekommande komponenter i tekniska produkter. 

Parallellt med dimensioneringsavsnittet kommer ett projekt att utföras som syftar till att öva ingenjörsmässig problemlösning med avseende på design och produktframtagning, konstruktion och val av tekniska lösningar. Projektet innehåller även visualisering med hjälp av skisser, datormodeller och fysiska modeller.

Kursupplägg

Kursen tar upp några vanliga maskinelement och konstruktionsaspekter genom föreläsningar, laborationer som dessutom ska praktiseras i ett projektarbete där en ny produkt tas fram eller en befintlig produkt förändras.

Behörighet

Obligatorisk åk 2 för Tekniklärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Rekommenderade förkunskaper

MF1048 Teknikens grunder för tekniklärare och kurs i mekanik och hållfasthetslära.

Litteratur

Litteratur i maskinelement.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinationen sker löpande med muntliga och skriftliga redovisningar av projekt och laborationer samt en tentamen.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Claes Tisell <ctisell@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2014.