MF1061 Introduktion till design och produktframtagning 9,0 hp

Introduction to Design and Product Realisation

Kursen är den första i en serie av karaktärskurser inom civilingenjörs-programmet Design och Produktfram-tagning. Syftet med kursen är att ge en övergripande orientering om och perspektiv på ämnesområdet Design och Produktfram-tagning, samt att skapa intresse och förståelse för de fortsatta studierna inom programmet.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • ha kännedom om arbetsmetodiken i en  produktframtagningsprocess samt ingenjörens roll i denna.
 • känna till betydelsen av industridesign i produktutvecklingsarbetet samt arbetsmetoder för formgivning, visualisering och framtagning av modeller.
 • kunna använda några av ingenjörens datorverktyg, speciellt CAD för att göra 3D-modeller för bildmässig kommunikation och produktionsunderlag.
 • ha erfarenhet av att arbeta i mindre grupper samt i större projektgrupper med formella projektmöten och fördelning av arbetsuppgifter samt följa en process.
 • förstå den strukturella uppbyggnaden av en teknisk rapport samt ha tränat det språkliga och innehållsmässiga i en teknisk rapport.
 • kunna planera och utföra muntliga presentationer.
 • ha kännedom om begreppet hållbar utveckling.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen börjar med en designdel som utgörs av övningar i skisslära, modellbygge och formlära. Parallellt introduceras dessutom ett CAD-verktyg. 

En stor del av kursen utgörs av ett projektarbete. Projektet går ut på att konstruera en ny eller förbättra en befintlig produkt. Aspekter som form, funktion och tillverkning skall beaktas. Produktförslagen skall sedan illustreras med fysiska och virtuella modeller. Projektet startar med en kick-off med övningar i projektarbete.

Syftet med projektarbetet är också att få ett större sammanhang och perspektiv på design och produktframtagning.

Parallellt med projektet introduceras området hållbar utveckling, med syftet att förstå och kunna kritiskt reflektera kring begreppet.

Kursupplägg

I kursen ingår övningar och laborationer som syftar till att ge färdigheter inom områden som skiss, modellbygge, formlära och CAD. Övningarna varvas med föreläsningar inom respektive område.

Projektarbetet stöttas, förutom via handledning, genom föreläsningar, övningar och laborationer.

I momentet hållbar utveckling ingår föreläsningar, övningar i form av spel och reflekterande seminarier.

Examinationen sker löpande med muntliga och skriftliga redovisningar av projekt och laborationer samt avslutas med en skriftlig tentamen.

Behörighet

Obligatorisk för CDEPR årskurs 1.

Litteratur

Kursmaterial som omfattar bl a skriftlig kommunikation, produktframtagningsprocessen, CAD och hållbar utveckling.

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: P, F
 • KON1 - Kontrollskrivning, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.