MF1061 Introduktion till design och produktframtagning 9,0 hp

Introduction to Design and Product Realisation

Kursen är den första i en serie av karaktärskurser inom civilingenjörs-programmet Design och Produktfram-tagning. Syftet med kursen är att ge en övergripande orientering om och perspektiv på ämnesområdet Design och Produktfram-tagning, samt att skapa intresse och förståelse för de fortsatta studierna inom programmet.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen börjar med en designdel som utgörs av övningar i skisslära, modellbygge och formlära. Parallellt introduceras dessutom ett CAD-verktyg. 

En stor del av kursen utgörs av ett projektarbete. Projektet går ut på att konstruera en ny eller förbättra en befintlig produkt. Aspekter som form, funktion och tillverkning skall beaktas. Produktförslagen skall sedan illustreras med fysiska och virtuella modeller. Projektet startar med en kick-off med övningar i projektarbete.

Syftet med projektarbetet är också att få ett större sammanhang och perspektiv på design och produktframtagning.

Parallellt med projektet introduceras området hållbar utveckling, med syftet att förstå och kunna kritiskt reflektera kring begreppet.

Lärandemål *

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • ha kännedom om arbetsmetodiken i en  produktframtagningsprocess samt ingenjörens roll i denna.
 • känna till betydelsen av industridesign i produktutvecklingsarbetet samt arbetsmetoder för formgivning, visualisering och framtagning av modeller.
 • kunna använda några av ingenjörens datorverktyg, speciellt CAD för att göra 3D-modeller för bildmässig kommunikation och produktionsunderlag.
 • ha erfarenhet av att arbeta i mindre grupper samt i större projektgrupper med formella projektmöten och fördelning av arbetsuppgifter samt följa en process.
 • förstå den strukturella uppbyggnaden av en teknisk rapport samt ha tränat det språkliga och innehållsmässiga i en teknisk rapport.
 • kunna planera och utföra muntliga presentationer.
 • ha kännedom om begreppet hållbar utveckling.

Kursupplägg

I kursen ingår övningar och laborationer som syftar till att ge färdigheter inom områden som skiss, modellbygge, formlära och CAD. Övningarna varvas med föreläsningar inom respektive område.

Projektarbetet stöttas, förutom via handledning, genom föreläsningar, övningar och laborationer.

I momentet hållbar utveckling ingår föreläsningar, övningar i form av spel och reflekterande seminarier.

Examinationen sker löpande med muntliga och skriftliga redovisningar av projekt och laborationer samt avslutas med en skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Obligatorisk för CDEPR årskurs 1.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kursmaterial som omfattar bl a skriftlig kommunikation, produktframtagningsprocessen, CAD och hållbar utveckling.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • KON1 - Kontrollskrivning, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Stefan Ståhlgren

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF1061

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.