Hoppa till huvudinnehållet

MF1061 Introduktion till design och produktframtagning 9,0 hp

Kursen är den första i en serie av karaktärskurser inom civilingenjörs-programmet Design och Produktfram-tagning. Syftet med kursen är att ge en övergripande orientering om och perspektiv på ämnesområdet Design och Produktfram-tagning, samt att skapa intresse och förståelse för de fortsatta studierna inom programmet.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan MF1061 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen börjar med en designdel som utgörs av övningar i skisslära, modellbygge och formlära. Parallellt introduceras dessutom ett CAD-verktyg. 

En stor del av kursen utgörs av ett projektarbete. Projektet går ut på att konstruera en ny eller förbättra en befintlig produkt. Aspekter som form, funktion och tillverkning skall beaktas. Produktförslagen skall sedan illustreras med fysiska och virtuella modeller. Projektet startar med en kick-off med övningar i projektarbete.

Syftet med projektarbetet är också att få ett större sammanhang och perspektiv på design och produktframtagning.

Parallellt med projektet introduceras området hållbar utveckling, med syftet att förstå och kunna kritiskt reflektera kring begreppet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • ha kännedom om arbetsmetodiken i en  produktframtagningsprocess samt ingenjörens roll i denna.
 • känna till betydelsen av industridesign i produktutvecklingsarbetet samt arbetsmetoder för formgivning, visualisering och framtagning av modeller.
 • kunna använda några av ingenjörens datorverktyg, speciellt CAD för att göra 3D-modeller för bildmässig kommunikation och produktionsunderlag.
 • ha erfarenhet av att arbeta i mindre grupper samt i större projektgrupper med formella projektmöten och fördelning av arbetsuppgifter samt följa en process.
 • förstå den strukturella uppbyggnaden av en teknisk rapport samt ha tränat det språkliga och innehållsmässiga i en teknisk rapport.
 • kunna planera och utföra muntliga presentationer.
 • ha kännedom om begreppet hållbar utveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för studier vid högskola/universitet, samt särskild behörighet för studier vid civilingenjörsprogrammet Design och produktframtagning vid KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL2 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • INL3 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL4 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • KON2 - Kontrollskrivning, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF1061

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övergångsbestämmelser

De studenter som har påbörjat eller inte slutfört moment inom kursen MF1061 och innan HT21 kommer

att fortsättningsvis kunna examineras/komplettera det dom gjort enligt tidigare betygsskala.