MF1062 Design och produktframtagning 6,0 hp

Design and Product Realization

Kursens övergripande mål är att studenterna skall utveckla en grundläggande kunskap i industridesignämnet. Målsättningen är att denna kurs skall ge en god inblick i industridesignern/civilingenjörens roll i produktutvecklingsprocessen.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullföljd kurs ska studenten:

 • ha förståelse för semiotik och gestaltning, designmetodik, designmanagment
 • kunna diskutera frågor kring grundläggande färg och form
 • med ord och bild kunna beskriva och presentera ett projekt
 • med skiss och modell kunna visualisera och presentera idéer och produkter
 • kunna modellbygge i verkstad och handhavande av modellfräsar och andra maskiner

Kursens huvudsakliga innehåll

Studenterna kommer att få en introduktion till olika verktyg och metoder som används i produktutveckling. Detta tillämpas sedan i ett designprojekt och det slutgiltiga resultatet i projektet redovisas i form av en fysisk modell, en projektmapp och en presentation.

Följande verktyg och metoder ingår i kursen:

 • Designmetodik och projekt metodik
 • Modell, modellens syfte, material, mm
 • Modellbygge i verkstad och handhavande av modellfräsar och andra maskiner
 • Design Management
 • Presentationsteknik
 • Grafiskdesign och layout, Adobe CS
 • Digitala visualiseringstekniker i Adobe CS
 • Grundläggande färglära
 • Semiotik, produktuttryck mm
 • Immaterialrätt

Behörighet

Obligatorisk för CDEPR årskurs 1.

Litteratur

Design Process och Metod. Åsa Wikberg Nilsson.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2015.