MF1063 Material i design och produktframtagning 9,0 hp

Materials in Design and Product Realisation

Kursen syftar till att utveckla fördjupade kunskaper om konstruktionsmaterial, metaller, polymerer, keramer och ge en introduktion till hybrida material som kompositer. Dessutom ingår ett materialvalsprojekt där materialvalsmetodik tillämpas och livscykelperpektivet introduceras med avseende på hållbar utveckling.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • ange de vanligaste konstruktionsmaterialen och översiktligt deras framställningsprocesser samt egenskaper och tillämpningar
 • ange samband mellan mikrostruktur och materialegenskaper
 • beskriva hur mekanismer som härdning och deformation påverkar materials mekaniska egenskaper
 • beskriva de vanligaste nedbrytnings- och skademekanismer som korrosion och olika typer av brott för kontruktionsmaterial
 • koppla materialegenskaper till funktionskrav hos produkt
 • använda metodik för materialval
 • motivera och göra materialval vid design av strukturer och produkter
 • utföra materiaval med hänsyn till miljöpåverkan i en produkts livscykel
 • motivera materialval utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Kursens huvudsakliga innehåll

Inledningsvis kommer olika konstruktionmaterial att introduceras och analyseras med tonvikt på samband mellan mikrostruktur och materialens egenskaper samt påverkan av mekanismer som härdning och deformation.

I produktframtagningsprocessen formuleras krav som är kopplade till produktens funktion i en kravspecifikation, vilka ska kopplas till materialens egenskaper. Detta kräver övergripande kunskap om olika grupper av materials egenskaper. I kursen ingår därför undervisning om systematisk materialvalsmetodik med stöd av materialvalsverktyg.

Materialvalet har även stor betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv och i kursen ingår användandet av metoder för att analysera miljöpåverkan vid materialval över produkters livscykel. I ett projekt kommer materialvalsmetodik att tillämpas och miljöpåverkan för en produkt att analyseras.

Kursupplägg

I kursen ingår föreläsningar, laborationer, datorövningar och materialvalsprojekt.

Behörighet

MF1062

Rekommenderade förkunskaper

MF1061 Introduktion till design och produktframtagning

MF1062 Design och produktframtagning

SG1130 Mekanik I

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laboration, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Anders Eliasson <anderse@kth.se>

Anna Hedlund Åström <hedlund@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.