MF116X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Design and Product Realization, First Cycle

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

I fördjupningen ingår Kandidatarbetet i Design och produktframtagning (C-uppsats). Detta projektarbete skall visa prov på självständighet och ingenjörsmässighet. Förslag till projekt presenteras i inledningen av kursen. Projektvisa genomgångar hålls under kursens gång. Projektet skall uppvisa teknisk höjd och i text och bild kommunicera med mottagaren. Under inledningen av fördjupningsarbetet ges ett undervisningsmoment i visualisering och kommunikation. Här övas teknologen i tekniska och visuella färdigheter i 3D-grafik och i presentationsprogram. I visualiseringsmomentet övas i förståelse i val av medium samt i kommunikation. Undervisningen sker klassvis och i mindre grupper samt redovisas individuellt. I samband med avslutningen av läsperiod 3 sker ett presentationstillfälle, där teknologen visar sina färdigheter i de inhämtade visualiseringsprogrammen.

Kandidatarbetet får utföras enskilt, men utförs med fördel i grupp om två teknologer, ej fler. I samband med avslutningen av fördjupningen i period 4 sker en presentation av kandidatrapport med opposition. Förutom att presentera sitt eget kandidatarbete skall teknologen opponera på rapporten till ett annat kandidatarbete i fördjupningen och inför denna opposition inlämna en skriftlig opponentrapport. Varje kandidatarbete redovisas även i en särskild posterpresentation i slutet av terminen.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutat kandidatarbete i Industriell design ska teknologen kunna

 • självständigt utveckla och presentera en problemställning, från idé till produktförslag.
 • Därvid förutsätts teknologen ha skaffat sig en inblick i och en förståelse för tillblivelseprocessens olika faser samt att förstå användaren eller beställarens krav och preferenser, uttalade såväl som outtalade.
 • tillämpa och integrera kunskap och färdigheter som inhämtats under studietiden, på problem inom det valda fördjupningsområdet
 • presentera arbetet dels i en skriftlig teknisk rapport med krav på innehåll, struktur och språk samt ge en muntlig presentation

Kursens huvudsakliga innehåll

I fördjupningen ingår Kandidatarbetet i Design och produktframtagning (C-uppsats). Detta projektarbete skall visa prov på självständighet och ingenjörsmässighet. Förslag till projekt presenteras i inledningen av kursen. Projektvisa genomgångar hålls under kursens gång. Projektet skall uppvisa teknisk höjd och i text och bild kommunicera med mottagaren. Under inledningen av fördjupningsarbetet ges ett undervisningsmoment i visualisering och kommunikation. Här övas teknologen i tekniska och visuella färdigheter i 3D-grafik och i presentationsprogram. I visualiseringsmomentet övas i förståelse i val av medium samt i kommunikation. Undervisningen sker klassvis och i mindre grupper samt redovisas individuellt. I samband med avslutningen av läsperiod 3 sker ett presentationstillfälle, där teknologen visar sina färdigheter i de inhämtade visualiseringsprogrammen.

Kursupplägg

Kursen genomförs under perioderna tre och fyra, på vårterminen i årskurs tre i program Design och produktframtagning. Under inledningen av kursen ges undervisning i 3D-modellering samt posterpresentation.

Behörighet

Behörig för studier i åk3, MF1038, MF1039, MH1005, HM1025

Rekommenderade förkunskaper

Kurserna HM1025, ME1001, MF1040/MF1014,  MH1005, SD1115 ska vara inhämtade.

Litteratur

Beslutas senare

Examination

 • PRO1 - Projekt, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kandidatarbetet får utföras enskilt, men utförs med fördel i grupp om två teknologer. I samband med avslutningen av fördjupningen i period 4 sker en presentation av kandidatrapport med opposition. Förutom att presentera sitt eget kandidatarbete skall teknologen opponera på rapporten till ett annat kandidatarbete i fördjupningen. Varje kandidatarbete redovisas även i en särskild posterpresentation i slutet av terminen.

Första kursveckan krävs 100 % närvaro.

Obligatorisk studieresa.

Krav för slutbetyg

För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig och muntlig framställan av examensarbetet samt en godkänd arbetsprocess (PRO1; 15hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Stefan Ståhlgren <stahlg@kth.se>

Övrig information

Ersätter 4F1820.

Påbyggnad

Fördjupningen IDE

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.