MF118X Examensarbete inom Maskinteknik, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Mechanical Engineering, First Cycle

I fördjupningen ingår Kandidatarbetet i Design och produktframtagning (C-uppsats). Detta projektarbete skall visa prov på självständighet och ingenjörsmässighet. Förslag till projekt presenteras i inledningen av kursen. Projektvisa genomgångar hålls under kursens gång. Projektet skall uppvisa teknisk höjd och i text och bild kommunicera med mottagaren. Under inledningen av fördjupningsarbetet ges ett undervisningsmoment i visualisering och kommunikation. Här övas teknologen i tekniska och visuella färdigheter i 3D-grafik och i presentationsprogram. I visualiseringsmomentet övas i förståelse i val av medium samt i kommunikation. Undervisningen sker klassvis och i mindre grupper samt redovisas individuellt. I samband med avslutningen av läsperiod 3 sker ett presentationstillfälle, där teknologen visar sina färdigheter i de inhämtade visualiseringsprogrammen.

Kandidatarbetet får utföras enskilt, men utförs med fördel i grupp om två teknologer, ej fler. I samband med avslutningen av fördjupningen i period 4 sker en presentation av kandidatrapport med opposition. Förutom att presentera sitt eget kandidatarbete skall teknologen opponera på rapporten till ett annat kandidatarbete i fördjupningen och inför denna opposition inlämna en skriftlig opponentrapport. Varje kandidatarbete redovisas även i en särskild posterpresentation i slutet av terminen.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

I fördjupningen ingår Kandidatarbetet i Design och produktframtagning (C-uppsats). Detta projektarbete skall visa prov på självständighet och ingenjörsmässighet. Förslag till projekt presenteras i inledningen av kursen. Projektvisa genomgångar hålls under kursens gång. Projektet skall uppvisa teknisk höjd och i text och bild kommunicera med mottagaren. Under inledningen av fördjupningsarbetet ges ett undervisningsmoment i visualisering och kommunikation. Här övas teknologen i tekniska och visuella färdigheter i 3D-grafik och i presentationsprogram. I visualiseringsmomentet övas i förståelse i val av medium samt i kommunikation. Undervisningen sker klassvis och i mindre grupper samt redovisas individuellt. I samband med avslutningen av läsperiod 3 sker ett presentationstillfälle, där teknologen visar sina färdigheter i de inhämtade visualiseringsprogrammen.

Lärandemål *

Efter avslutat kandidatarbete i Industriell design ska teknologen kunna

  • självständigt utveckla och presentera en problemställning, från idé till produktförslag.
  • Därvid förutsätts teknologen ha skaffat sig en inblick i och en förståelse för tillblivelseprocessens olika faser samt att förstå användaren eller beställarens krav och preferenser, uttalade såväl som outtalade.
  • tillämpa och integrera kunskap och färdigheter som inhämtats under studietiden, på problem inom det valda fördjupningsområdet
  • presentera arbetet dels i en skriftlig teknisk rapport med krav på innehåll, struktur och språk samt ge en muntlig presentation

Kursupplägg

Kursen genomförs under perioderna tre och fyra, på vårterminen i årskurs tre i program Design och produktframtagning. Under inledningen av kursen ges undervisning i 3D-modellering samt posterpresentation.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörig för studier i åk3, MF1038, MF1044, MH1004, HM1025

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beslutas senare

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • PRO1 - Projekt, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig och muntlig framställan av examensarbetet samt en godkänd arbetsprocess (PRO1; 15hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Carl Michael Johannes Johannesson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb MF118X

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Huvudområde *

Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Kurserna HM1025, ME1001, MF1045, MG1025,  MH1005, SD1115 ska vara inhämtade.

Kontaktperson

Carl Michael Johannesson, cmj@kth.se 08 790 7337

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.